Dziś jest: Niedziela 20 września 2020, imieniny: Filipiny i Eustachego

Informacja o pracy Wójta

2014-09-26 12:04:21

Marianowo, 25 września 2014 r.

I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatnich sesji Rady Gminy Marianowo
w dniach 03.07.2014 r. i 11.09.2014 r.

 

Od ostatnich dwóch sesji Rady Gminy Marianowo XXXIV w dniu 3 lipca 2014 r. i nadzwyczajnej XXXV w dniu 11 września 2014 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:

Wójt Gminy wydała następujące Zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego;
 • Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego;
 • Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego;
 • Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego;
 • Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 214 r.;
 • Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego;
 • Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna";
 • Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego;
 • Zarządzenie Nr 79/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2014/2015;
 • Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu;
 • Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego;
 • Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych;
 • Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2015 rok;
 • Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 86/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2014 roku;
 • Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej;
 • Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r.;
 • Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r..

1) W dniach 5 sierpnia i 2 września wzięłam udział w kolejnych spotkaniach wójtów i burmistrzów z Waldemarem Gilem Starostą Stargardzkim na temat bieżących spraw związanych ze współdziałaniem samorządów w powiecie.

2) W dniu 7 sierpnia w Urzędzie odbyła się narada sołtysów w sprawie stanu zaawansowania realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku i planowanych na 2015 rok oraz organizacji tegorocznych dożynek gminnych w Trąbkach.

3) W dniach 28 sierpnia i 3 września uczestniczyłam w konsultacjach z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w sprawie realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w gminie.

4) W dniu 4 września otrzymaliśmy pismo Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań w związku ze złożoną wstępną koncepcją Kontaktu Samorządowego gmin powiatu stargardzkiego, instrumentu określającego kierunki regionalnej interwencji w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Koncepcja KS, po uwzględnieniu uwag i założeń Instytucji Zarządzającej RPO, w październiku i listopadzie br. zostanie poddana konsultacjom i negocjacjom zmierzającym do wypracowania docelowych kierunków interwencji z wykorzystaniem środków unijnych. W dniach 9 i 15 września w Stargardzie Szczecińskim wzięłam udział w spotkaniach ze starostą, wójtami i burmistrzami obszaru, w dniu 16 września w Marianowie z przedsiębiorcami na temat dalszych prac nad koncepcją Kontraktu. W dniu 22 września w siedzibie Stowarzyszenia „Sieja” przewodniczyłam spotkaniu grupy roboczej ds. Kontraktu składającej się dodatkowo z przedstawicielki Wydziału Planowania i Rozwoju Powiatu Stargardzkiego i kierowniczek biur LGD i LGR.

5) W dniu 30 sierpnia w Trąbkach odbyły się dożynki gminne. Składam serdeczne podziękowania i gratulacje tegorocznym Starostom Pani Marlenie Łużyńskiej z Czarnkowa i Panu Markowi Bujakowi Sołtysowi Trąbek. Dziękuję członkom TRGM i pracownikom WTZ, pracownikom GOPS i Biblioteki, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Trąbek zaangażowanym w organizację imprezy oraz Państwu Radnym biorącym udział w dożynkach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim rolnikom za ich pracę oraz twórcom tradycyjnych wieńców dożynkowych. Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim Sołtysom, Radom Sołeckim i uczestnikom XII Turnieju Sołectw o Puchar i Nagrodę Wójta. Gratuluję zwycięskiej wspólnej drużynie Sołectw Dalewo i Gogolewo. Składam serdeczne podziękowania księżom proboszczom parafii Gogolewo, Marianowo i Stara Dąbrowa celebrującym Mszę św. w intencji rolników oraz za udział w dożynkowych uroczystościach. Tradycyjnie już nagrodziliśmy symbolicznie właścicieli najładniejszych posesji w gminie. W tym roku róże i różaneczniki otrzymali:

 • Beata i Paweł Halkowie z Dzwonowa;
 • Andżelika i Marcin Krajcerowie z Krzywca;
 • Danuta i Tadeusz Kucowie z Kęp;
 • Urszula i Daniel Kasiakowie z Czarnkowa;
 • Maria i Włodzimierz Iwańcowie z Wiechowa;
 • Agnieszka i Daniel Bautowie z Sulina;
 • Maria i Jacek Grzesiakowie z Dalewa;
 • Krystyna i Edward Ragamanowie z Gogolewa;
 • Helena Sagan z Trąbek;
 • Maria i Jan Wiśniewscy oraz Zbigniew i Maria Wilczyńscy z Marianowa.

W trakcie dożynek odbyła się Kampania promocyjna Stowarzyszenia „Sieja” pn. „Jedz ryby będziesz zdrów”. Dziękuję wszystkim uczestnikom gminnego święta plonów.

6) Podczas obchodów dożynek wojewódzkich, które odbyły się w dniu 14 września w czasie Targów Rolnych „Agro Pomerania 2014” w Barzkowicach Sołectwo Wiechowo zostało laureatem I miejsca w kategorii „Wieniec dożynkowy – forma dowolna” otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 4 000,00 zł. Środki na nagrody w konkursie sfinansowane zostały w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2015. Składam podziękowania wielokrotnie nagradzanym twórcom dożynkowych wieńców z Wiechowa za kultywowanie i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych oraz promocję gminy Marianowo w regionie:

 • Pani Irenie Nowak;
 • Pani Bożenie Słowińskiej;
 • Pani Beacie Wiechcińskiej;
 • Pani Władysławie Augustyn;
 • Pani Annie Wenc;
 • Pani Katarzynie Kotarek;
 • Pani Emilii Baryłce;
 • Panu Jerzemu Słowińskiemu;
 • Panu Romanowi Baryłce;
 • Pani Felicji Jackowskiej właścicielce Piekarni w Wiechowie za transport wieńca na gminne i wojewódzkie imprezy dożynkowe.

7) W dniu 11 września w „Domu Strażaka” odbyło się Zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP. Zarząd wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków z przeznaczeniem na dokończenie remontu remizy strażackiej w Sulinie w ramach planu finansowego Urzędu w rozdziale ochotnicze straże pożarne.

8) W dniu 15 września w Szczecinie wzięłam udział w spotkaniu przedstawicieli gmin-członków „pętli zachodniopomorskiej” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich z Wojciechem Drożdżem Wicemarszałkiem Województwa. Celem spotkania było planowane w 2015 roku zorganizowanie jubileuszowego, X Forum Gmin Cysterskich w Zachodniopomorskiem oraz omówienie potencjalnych możliwości dofinansowania ze środków UE i samorządu województwa zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 rewitalizacji obiektów pocysterskich jak i rozwoju infrastruktury turystycznej, promocji regionu oraz tworzenia produktu turystycznego pn. „Zachodniopomorski Szlak Cysterski”.

9) W dniu 18 września wzięłam udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. w Stargardzie Szczecińskim. Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z BGK w Warszawie jako Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego do kwoty 5 000 000,00 zł. Na mocy tej umowy Spółka FPK jako Pośrednik Finansowy udzieli do końca 2015 roku 35 niskooprocentowanych pożyczek dla MŚP.

10) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku:

 • Modernizacja wodociągu na ulicy Stargardzkiej w Marianowie – dokonano wyboru wykonawcy w formie przetargu nieograniczonego; wybrany wykonawca Zakład Instalacyjno-Sanitarny i Usługi Ogólnobudowlane, Kazimierz Jaworski, ul. Armii Krajowej 9A/3, 73-110 Stargard; wartość zamówienia brutto: 224 000,00 zł; zadanie zostało zrealizowane.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Czarnkowo i Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywiec – dokonano wyboru wykonawcy dwóch zadań w ramach zamówień do 30 tys. euro; wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe APIS z Jarosławia. Wartość zamówienia brutto: 38 025,30 zł; zadanie zostało zrealizowane.
 • Przebudowa poddasza i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Marianowie – dokonano wyboru wykonawcy zadania w formie przetargu nieograniczonego; wybrany wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy STANMET Stanisław Rudawski, Ognica 25, 73-130 Dobrzany; wartość zamówienia brutto: 227 013,29 zł; zadanie zostało zrealizowane.
 • Budowa infrastruktury turystycznej na plaży komunalnej w miejscowości Marianowo – dokonano wybory wykonawcy w ramach przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, w formie przetargu nieograniczonego; wybrany wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy STANMET Stanisław Rudawski, Ognica 25, 73-130 Dobrzany; wartość zamówienia brutto: 572 518,26 zł; zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia do 30 października 2014 r.

11) W dniu 24 września w świetlicy w Gogolewie uczestniczyłam w spotkaniu z mieszkańcami budynku Gogolewo 26, w związku z toczącym się procesem przygotowania lokali do sprzedaży oraz pismami i skargami mieszkańców wspólnoty, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi konieczności przeprowadzenia remontu budynku i budowy kanalizacji sanitarnej. Po przedstawieniu stanu prawnego nieruchomości i budynków składających się z czternastu lokali mieszkalnych i sześciu w standardzie lokali socjalnych (bez toalety, łazienki i kanalizacji sanitarnej) zadecydowano o konieczności budowy zbiornika bezodpływowego – szamba z podłączeniem do domowych urządzeń kanalizacyjnych ww. lokali socjalnych.

12) W 7 sołectwach Gminy odbyły się Zebrania Wiejskie, które przyjęły sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2013 i podjęły decyzje w sprawie wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok.

 • 11 września w Marianowie;
 • 16 września w Dzwonowie;
 • 17 września w Czarnkowie;
 • 18 września w Sulinie;
 • 22 września w Wiechowie;
 • 23 września w Dalewie;
 • 24 września w Gogolewie.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Trąbki odbędzie się w poniedziałek 29 września br.

Opracowane zostały projekty uchwał, sprawozdania i informacje będące przedmiotem obrad XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Wrzesień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia