Dziś jest: Środa 26 lutego 2020, imieniny: Mirosława i Aleksandra

Informacja o pracy Wójta

2018-07-11 14:46:21

Marianowo, 9 lipca 2018 r.

I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo
w dniu 7 czerwca 2018 r.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2018 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:

Wójt Gminy wydała następujące zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028;
 • Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie;
 • Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami wsparcia dziennego funkcjonującymi na terenie Gminy Marianowo;
 • Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania informacji.

1) Dziękuję wszystkim współorganizatorom i uczestnikom uroczystości jubileuszowych 770-lecia Marianowa i Ogólnopolskiego Forum Szlaku Cysterskiego w dniach od 7 do 10 czerwca (artykuł pt. Dziękujemy… na www.marianowo.pl).

2) W dniu 16 czerwca 2018 roku na stadionie sportowym w Suchaniu wzięłam udział w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W zawodach wzięło udział 14 drużyn ochotniczych straży pożarnych z gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo i Suchań. Klasyfikacja drużyn z Gminy Marianowo: OSP Gogolewo IV miejsce, OSP Sulino V miejsce, OSP Marianowo IX miejsce i OSP Dzwonowo XI miejsce.

3) W szkołach na terenie gminy odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018. W dniu 21 czerwca pożegnaliśmy absolwentów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Marianowie, wręczając Nagrody Wójta i dyplomy uczniom III klas:

 • Filipowi Hojanowi
 • Julii Chełstowskiej
 • Zuzannie Babicz
 • Arkadiuszowi Lubczyńskiemu

W dniu 22 czerwca podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, Nagrodą Wójta wyróżniłam uczniów:

 • Dominika Buta (II klasa gimnazjalna)
 • Mikołaja Muszkę (V klasa)

Dziękuję i gratuluję wszystkim laureatom Nagrody Wójta – uczniom, którzy osiągnęli celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz poprzez swoje osiągnięcia artystyczne i sportowe promowali nasze szkoły i Gminę Marianowo w regionie. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom i rodzicom uczniów wszystkich szkół, w tym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie, za całoroczną pracę dydaktyczno-wychowawczą i życzę wszystkim wymarzonych wakacji.

4) W dniu 23 czerwca w Lassan w gronie dwudziestoosobowej grupy przedstawicieli gminy Marianowo wzięłam udział w uroczystym otwarciu wystaw: Marianowskiej Drogi Krzyżowej i obrazów Pana Profesora Andrzeja Tomczaka i Pana Tomasza Rzeszutka. Uroczystość otwarcia wystaw była ważnym wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców miasteczka Lassan i okolic, a dla Marianowa – nobilitacją i znakomitą promocją. W imieniu władz samorządowych serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Andrzejowi Tomczakowi Honorowemu Obywatelowi Gminy Marianowo i Księdzu Janowi Dziduchowi TChr za zorganizowanie wystaw. Dziękuję Pani Pastor Anne Plagens i Panu Burmistrzowi Fredowi Gransow za gościnę i wszystkim uczestnikom kulturalnej wyprawy do Partnerów w Lassan. (artykuł pt. Marianowska Droga Krzyżowa w kościele w Lassan na www.marianowo.pl)

5) W dniu 25 czerwca w Chojnie wzięłam udział w Zgromadzeniu ZGDO. Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2017 rok i uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

6) Na spotkaniu w Szczecinie, w dniu 26 czerwca złożyłam deklarację przystąpienia do projektu tzw. Unii Światłowodowej i do aktywnego uczestniczenia Gminy Marianowo w tym projekcie. Na terenie województwa zachodniopomorskiego Firma Orange Polska rozpoczyna realizację inwestycji światłowodowych z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zasięg inwestycji obejmuje ponad 55,5 tys. lokalizacji pozbawionych obecnie możliwości korzystania z Internetu o przepustowości 30 Mb/s (tzw. białe plamy na mapie dostępu do szerokiego pasma). Pierwszym, priorytetowym zadaniem jest doprowadzenie sieci do szkół. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu. Równie istotnym działaniem jest doprowadzenie sieci do budynków mieszkalnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana będzie do granic nieruchomości. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zainteresowanie dostępem do Internetu, po zakończeniu inwestycji ze środków POPC, Firma Orange wykona przyłącza na własny koszt.

7) W dniu 28 czerwca w Stargardzie wzięłam udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Sieja”. Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

8) W dniu 1 lipca w kościele parafialnym w Marianowie wzięłam udział w uroczystości 25-lecia objęcia parafii przez ks. Jana Dziducha TChr. W imieniu władz samorządowych Gminy Marianowo serdecznie gratuluję i dziękuję Proboszczowi Parafii za inicjowanie i organizowanie różnorodnej działalności na rzecz rozwoju kulturalno-społecznego i promocji Gminy Marianowo oraz życzę wytrwałości na wiele kolejnych lat.

9) W dniu 3 lipca wspólnie z Jarosławem Rzepą Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, w obecności Sebastiana Sagana członka Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki, podpisaliśmy umowę przyznającą Sołectwu Trąbki grant na sfinansowanie budowy mini boiska do koszykówki, w II edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”, którego celem było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Kapituła konkursu nagrodziła 180 spośród 559 wnioskodawców. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję.

10) W dniu 3 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego wzięłam udział w spotkaniu Tomasza Hinca Wojewody Zachodniopomorskiego z Zarządem Powiatu, Prezydentem Stargardu oraz wójtami i burmistrzami gmin Powiatu Stargardzkiego. Ponad dwugodzinne spotkanie zdominowała dyskusja dotycząca m.in. niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mechanizmu wyceny i aktualizacji kosztów poszczególnych czynności USC, poszerzania zakresu zadań obligatoryjnych samorządów bez zapewnienia zwiększenia środków finansowych na ich realizację, w tym choćby ostatnich problemów wynikających ze znowelizowanego prawa łowieckiego. Osobnym zagadnieniem była dyskusja dotycząca reformy oświaty i corocznie zwiększających się wydatków z budżetów JST na wykonywanie zadań oświatowych w stosunku do nieproporcjonalnie małego wzrostu subwencji oświatowej. Kolejnym sygnalizowanym, nierozwiązanym od lat problemem, jest brak przepisów dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego (w dniu 20 czerwca na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw – z dnia 13 czerwca 2018 r.). Wójtowie i burmistrzowie gmin „NATUROWYCH” apelowali o wsparcie działań samorządów województwa zachodniopomorskiego na rzecz tzw. subwencji środowiskowej.

11) W dniu 7 lipca w Lassan bardzo uroczyście podpisaliśmy z Burmistrzem Fredem Gransow i jego Zastępcą Michaelem Scholtzem umowę o przystąpieniu do polsko-niemieckiej partnerskiej współpracy gmin Marianowo i Lassan. Umowa została podpisana na scenie, w obecności przedstawicieli naszej gminy oraz wielu mieszkańców i gości gminnych obchodów święta miasta i portu „Hafenfest” w Lassan oraz symbolicznie pobłogosławiona przez ks. Jana Dziducha TChr i Panią Pastor Anne Plagens. Miasteczko udekorowane było odświętnie flagami niemieckimi i polskimi. Jestem przekonana, że Partnerom zależy na rozwoju przyjaznych kontaktów między mieszkańcami naszych gmin, dlatego mam nadzieję na wiele wspólnych przedsięwzięć w przyszłości, nie tylko w ramach projektów kulturalno-sportowych i edukacyjnych, ale również inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska), dofinansowanych ze środków Programu Interreg w ramach Euroreginu Pomerania. Podczas festynu zostałam „ochrzczona” przez Neptuna i symbolicznie włączona do społeczności miasta Lassan. Jeszcze raz dziękuję za bardzo uroczyste i serdeczne przyjęcie marianowskiej delegacji przez Pana Burmistrza Freda Gransow i przez mieszkańców partnerskiej gminy Lassan.

Opracowane zostały projekty uchwał, będące przedmiotem obrad XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Luty 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia