Dziś jest: Środa 26 lutego 2020, imieniny: Mirosława i Aleksandra

Informacja o pracy Wójta

2018-10-01 11:01:04

Marianowo, 27 września 2018 r.

I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo
w dniu 23 sierpnia 2018 r.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 23 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:

Wójt Gminy wydała następujące zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych;
 • Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych w 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży;
 • Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej;
 • Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Marianowo;
 • Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2019 r.;
 • Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian.

1) W dniu 1 września na boisku sportowym w Dalewie odbyły się dożynki gminne (artykuł i zdjęcia www.marianowo.pl). Składam serdeczne podziękowania tegorocznym Starostom Państwu Izabeli i Dominikowi Kulawiakom oraz mieszkańcom Dalewa i Gogolewa – gospodarzom gminnego święta plonów. Gratuluję zwycięskiej wspólnej drużynie Sołectw Dalewo i Gogolewo w XVI Turnieju Sołectw o Puchar i Nagrodę Wójta oraz Sołectwu Wiechowo (II miejsce) i Sołectwom Dzwonowo i Sulino (ex-aequo III miejsce). Składam serdeczne podziękowania ks. Arkadiuszowi Strejko Proboszczowi Parafii w Gogolewie celebrującemu Mszę św. dziękczynną w intencji rolników i ich rodzin. Dziękuję za odwiedziny Iwonie Wiśniewskiej Staroście Stargardzkiemu i Fredowi Gransow Burmistrzowi partnerskiej gminy Lassan oraz przedstawicielkom niemieckiej delegacji Pani Dyrektor i nauczycielkom Szkoły Podstawowej w Lassan. Gratuluję tegorocznym laureatom konkursu „Najładniejsza posesja”, w którym nagrody (krzewy róż i różaneczników) otrzymali:

 • Monika i Tomasz Chorągiewiczowie z Dzwonowa,
 • Bożena i Waldemar Trappowie z Krzywca,
 • Bożena i Zdzisław Skorulscy z Czarnkowa,
 • Irena i Robert Zalewscy z Wiechowa,
 • Ewa i Piotr Bukowińscy z Sulina,
 • Jolanta i Sebastian Klimeccy z Dalewa,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie,
 • Aurelia i Zbigniew Bujakowie z Trąbek,
 • Aneta i Tomasz Mamończykowie oraz Zuzanna Nowak z Marianowa.

Gratulujemy i dziękujemy laureatom konkursu.

Dziękuję Sołtysom Anecie Kortus i Jerzemu Purgałowi za przygotowanie uroczystości, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo za loterię fantową, Bibliotece za zorganizowanie konkursów, wszystkim rolnikom i twórcom tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz Państwu Radnym biorącym udział w dożynkach.

2) W dniu 3 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów w szkołach:

SP Marianowo
ul. Jeziorna 15 + Dzwonowo 62

3-4 lata

5 lat

6 lat

I

II

III

IV

V

Razem

12

13

20

19

22

13

32

50

181

 

NSP Gogolewo
Gogolewo 18

3-4 lata

5 lat

6 lat

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Razem

10

11

7

13

6

6

-

8

8

7

8

84

 

SP Marianowo
ul. Mieszka I 2A

VI

VII

VIII

III Gim

Razem

20

33

24

32

109

3) We wszystkich sołectwach, oprócz Sołectwa Marianowo (zebranie odbędzie się w dniu dzisiejszym), odbyły się Zebrania Wiejskie, które przyjęły sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017 i podjęły uchwały w sprawie wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

4) W dniu 13 września 2018 r. podpisałam umowę sprzedaży udziału 54/100 w niezabudowanej działce nr ewid. 114 o pow. 0,04 ha położonej w miejscowości Marianowo. Sprzedaży nieruchomości dokonano w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Cena sprzedaży udziału w nieruchomości wyniosła 5410,26 zł.

5) W ramach projektu Stowarzyszenia „YES Sydonia” pt.:„I ty możesz zaczarować ziemniaka, jak dawniej królowa Marysieńka”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł, w konkursie: Programu Społecznik 2018 – inicjatywy obywatelskie II nabór, w dniu 15 września na boisku sportowym w Marianowie odbył się festyn rodzinny z licznymi konkursami i bezpłatną degustacją potraw z ziemniaka. W imieniu władz samorządowych Gminy Marianowo serdecznie dziękuję Sołtysom i mieszkańcom Sołectw Marianowo, Dzwonowo i Sulino zaangażowanym w realizację zadania. Było smacznie i wesoło.

6) Chór Kameralny Concertino ze Szczecina otrzymał dofinansowanie projektu, który nosi tytuł „Kochajmy świat – śpiew chóralny promotorem sztuk wszelkich” ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik 2018. Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu w Szczecinie i w trzech gminach, w tym w Gminie Marianowo, koncertów Chóru Kameralnego Concertino połączonych z wystawą malarską i prezentacją poezji. Repertuar koncertu będzie obejmował pieśni ludowe i patriotyczne (w nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania niepodległości) oraz piosenki z polskiego i światowego nurtu rozrywkowego. Koncertowi, który odbędzie się 20 października o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Marianowie, będzie towarzyszyć poplenerowa wystawa malarzy amatorów, uczestników pleneru zorganizowanego przez Powiat Stargardzki i Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama”. Po koncercie planujemy wspólne sadzenie Dębu na 100-lecie Niepodległości Polski. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie mieszkańców Gminy Marianowo, pracowników Urzędu i wszystkich Państwa Radnych oraz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Marianowie.

7) W dniu 25 września br. w „Domu Strażaka” w Marianowie odbyło się spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze prowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Formy dofinansowania to dotacja i pożyczka. Warunki dofinansowania:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji - 53 tys. złotych,
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych,
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie (w obecnej chwili wynosi 2,7 %),
 • planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat,
 • możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
 • o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029,
 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
 • o dofinansowanie,
 • data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym,
 • dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i w przypadku dotacji wynosi od 30% (dochód powyżej 1 600 zł miesięcznie na osobę) do 90% (dochód do 600 zł miesięcznie na osobę) kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 19 września br.

Opracowane zostały projekty uchwał i informacje, będące przedmiotem obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Luty 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia