Dziś jest: Czwartek 24 września 2020, imieniny: Gerarda i Teodora

Informacja o pracy Wójta od ostatniej sesji

2007-07-04 17:46:06

Od ostatniej sesji Rady Gminy w Marianowie w dniu 26 kwietnia 2007 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz przepisów szczególnych,  a w szczególności:

1)    28 kwietnia wzięłam udział w rodzinnym festynie zorganizowanym przez Sołtysów i Rady Sołeckie wsi Dalewo i Gogolewo oraz SRWD i G. Dziękuję i gratuluję organizatorom.

2)    30 kwietnia w Urzędzie Gminy w Marianowie odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Iny, na którym powołano nowe władze Związku (zostałam wybrana przewodniczącą Związku, Stanisława Bodnar burmistrz Gminy Suchań – przewodniczącą Zarządu Związku ). Zgromadzenie upoważniło władze do uruchomienia procedury likwidacyjnej Związku, który w poprzedniej kadencji praktycznie zaprzestał prowadzić swoją działalność statutową.

3)    W związku z realizacją projektu pt. „WIR na WSI” w ramach „Pilotażowego Programu Leader+”, przez LGD WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński, Suchań, uczestniczyłam w kilku roboczych spotkaniach Zarządu WIR-u. 27 kwietnia w WBWP w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich sześciu LGD z terenu województwa, na którym omówiono organizację wspólnej prezentacji i promocji LGD-ów na wystawie i konferencji, planowanej we wrześniu br. W ramach realizowanego projektu uczestniczyliśmy w następujących imprezach:
•     2 czerwca w Dzwonowie z okazji Dnia Dziecka w imprezie pod  hasłem „Mama, tata, ja … i przyjazne środowisko”. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu zabawy znajduje się na stronie www.wir-lgd.org.pl . W uroczystościach po raz kolejny wzięli udział wychowankowie Domu Dziecka ze Stargardu Szczecińskiego oraz grupy dzieci z gmin tworzących LGD. Gratuluję i dziękuję społeczności szkoły, mieszkańcom Dzwonowa i wszystkim współorganizatorom i sponsorom imprezy.
•    26 maja w Koszewie – „Biesiada Wiejska”
•    3 czerwca w Chociwlu – „Zlot myśliwych”
•    16 czerwca w Suchaniu – „Dni Suchania”
Dziękuję TRGM i KGW z Sulina i Dzwonowa, które zaangażowane były w przygotowanie promocyjnych wystaw naszej gminy na ww. uroczystościach.

4)    Dziękuję sponsorom i gratuluję organizatorom wszystkich imprez z okazji „Dnia Dziecka” zorganizowanych na trenie naszej gminy:
•    1 czerwca w szkołach
•    2 czerwca w Wiechowie
•    3 czerwca w Sulinie i Czarnkowie
•    9 czerwca w Trąbkach


5)    Uczestniczyłam, wspólnie z m.in. nowo wybranym Sołtysami:
•    9 czerwca w Rosow, w gminie Mescherin, w uroczystościach z okazji zakończenia remontu kościoła;
•    16 czerwca w „Święcie Portu” w Mescherin, tradycyjnym festynie naszego Partnera;
•    24 czerwca w festynie „Święto Wody” w Nowogardzie organizowanym przez Spółkę PUW i S wspólnie z Gminą Nowogard.  

6)    W Sołectwach Wiechowo i Marianowo wybrano Sołtysów i Rady Sołeckie na okres kadencji 2006-2010:
•    27.04. w Marianowie – Sołtys: Jolanta Goś, Rada Sołecka: Artur Doliny, Ewa Golińska i Kazimierz Dryjański
•    30.04. w Wiechowie – Sołtys: Leszek Dorociak, Rada Sołecka: Romualda Rosiak, Aneta Sobolewska, Sylwia Wiechcińska
Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania za współpracę za okres kadencji 2002-2006 ustępującym Radom Sołeckim i ich Przewodniczącym: Paniom Wandzie Hochman i Izabeli Pacholik. 

7)    We wszystkich Sołectwach nowo wybrani Sołtysi i Rady Sołeckie przygotowali projekty podziału środków sołeckich, pochodzących z budżetu gminy, będących w dyspozycji Sołectw. Podział środków został zatwierdzony przez  Zebrania Wiejskie Sołectw:
•    28 maja – Dzwonowo
•    29 maja – Marianowo
•    30 maja – Sulino
•    04 czerwca – Trąbki
•    05 czerwca – Czarnkowo
•    06 czerwca – Wiechowo
•    11 czerwca – Gogolewo
•    20 czerwca – Dalewo

8)    3 maja na plaży w Marianowie odbyła się „Majówka” zorganizowana przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „YES Sydonia” i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo. Gospodarzy imprezy odwiedził Starosta Stargardzki Pan Waldemar Gil. Imprezę ubarwiły występy „Prząśniczek” z Pęzina, kapeli  „Retro” i zespołu wokalno-instrumentalnego z Marianowa. Gratuluję kolejnej udanej imprezy i dziękuję organizatorom. Czekamy na kolejne wspólne inicjatywy.

9)    6 maja odbyły się w gminne obchody „Święta Strażaka”, które w tym roku zorganizowała Jednostka OSP w Dzwonowie przy współpracy z Zarządem Gminnym ZOSP RP, samorządem Gminy, KGW i Szkołą w Dzwonowie. Dziękuję ks. Włodzimierzowi Koguciukowi celebrującemu Mszę św. w intencji Strażaków oraz wszystkim  zaangażowanym w zorganizowanie uroczystości.

10)    16 czerwca w Starej Dąbrowie drużyny Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Marianowa, Gogolewa, Dzwonowa, Sulina i Wiechowa wzięły udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP; najlepsze drużyny Gminy Marianowo: OSP Gogolewo (VI) OSP Dzwonowo (X), OSP Marianowo (XI), OSP Wiechowo (XV). W tym samym dniu odbyły się zawody młodzieżowych drużyn; drużyna OSP Gogolewo zajęła I miejsce, a VI - OSP Marianowo. Gratuluję.

11)    10 maja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim zostało podpisane porozumienie w sprawie ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z porozumieniem Gmina Marianowo będzie dostarczać odpady do instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów w Łęczycy, od chwili jej uruchomienia, po zamknięciu składowiska odpadów stałych w Czarnkowie..

12)    W dniach 3-5 maja i 17-18 maja na terenie zespołu pocysterskiego w Marianowie realizowany był projekt pt. „Czary i czarownictwo na Pomorzu” współfinansowany w ramach Programu IW INTERREG III A oraz ze środków budżetu państwa i Miasta Stargardu Szczecińskiego. Impreza towarzyszyła III Majówce ze Sztuką organizowanej przez Parafię i Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Marianowa. Dziękuję i gratuluję Sławomirowi Preissowi – Dyrektorowi Muzeum w Stargardzie i ks. Janowi Dziduchowi, organizatorom polsko-niemieckich warsztatów, wystaw i konferencji. Dziękuję Pani Grażynie Grzelak i kierowanemu przez Nią zespołowi za profesjonalne przygotowanie okolicznościowego spektaklu, który uświetnił uroczystości.

13)    Gmina Marianowo była współorganizatorem III Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem. 16 maja w Marianowie odbyła się prelekcja dotycząca profilaktyki w walce z nowotworami, prowadzona przez lekarza ginekologa Józefa Janowskiego. Przeprowadzono badania, mammograficzne u 65 kobiet i urologiczne u 20 mężczyzn, dofinansowane ze środków budżetu gminy oraz kilkadziesiąt pomiarów glukozy i cholesterolu we krwi. Koordynacją projektu w gminie zajmowała się Pani Jolanta Zygadło.

14)    11 maja spotkałam się z kilkuosobową grupą przedstawicieli spółki hiszpańskiej, zainteresowanej inwestycjami na terenach rekreacyjnych nad J. Marianowskim.

15)    W dniach 11 i 12 maja konsultowałam z przedstawicielami EPA Sp. z o.o. zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie przeznaczenia terenów pod przyszłe inwestycje elektrowni wiatrowych, na obszarach nie objętych europejskim Programem NATURA 2000.

16)    W dniach 31 maja – 1 czerwca w Łukęcinie uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym zarządzania kryzysowego, zorganizowanym przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

17)    13 czerwca w Karlinie uczestniczyłam w I obradach kadencji 2006-2010 Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego. Wybrano Prezydium Konwentu, w którym reprezentuję powiaty stargardzki i pyrzycki.

18)    Lokatorzy budynku w Czarnkowie nr 8, którego w udziale ½ jesteśmy właścicielami, (przeznaczony do rozbiórki z klauzulą natychmiastowej wykonalności), zamieszkali w wyremontowanym przez nas lokalu zastępczym w Trąbkach, wynajętym przez Gminę od Spółki PKP Nieruchomości.

19)    Wzięłam udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Dziękuję i gratuluję dyrektorom, nauczycielom i rodzicom uczniów Gimnazjum Publicznego w Marianowie, Szkoły Podstawowej w Marianowie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie, za dobre i bardzo dobre wyniki sprawdzianów i testów kompetencji. Życzę wszystkim dzieciom udanych, wymarzonych wakacji.

20)    W wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej, w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, 4 maja rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim”. Projekt powstał i realizowany jest przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marianowie i Towarzystwem Rozwoju Gminy Marianowo. 

21)    W ciągu ostatnich miesięcy intensywnie uczestniczyliśmy w pracach związanych z przygotowaniem największej imprezy rekreacyjno-promocyjnej naszej Gminy „Lato z Sydonią – Marianowo 2007”, która odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca, na którą serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

22)    Rozpoczęła się realizacja inwestycji budowa chodników w pasie dróg powiatowych ulic Stargardzkiej i Jeziornej. Zarządca ww. dróg opracował dokumentację techniczną budowy ciągów pieszych, uzyskał pozwolenie na budowę, wystąpił o środki pomocowe na realizację tej inwestycji ze środków Programu IW INTERREG III A; Gmina uzyskała poparcie dla realizacji inwestycji od partnerów niemieckich (Gmina Mescherin, Urząd w Gartz, Stowarzyszenia IG Frauen e.V. Prenzlau i LAND-FRAUENVERBAND Meklemburg/Vorpommen e.V. z Neubrandenburga). Partnerzy wykazali tzw. efekt transgraniczny realizacji inwestycji w Marianowie, deklarując wspieranie naszych działań promocyjnych i zachęcanie mieszkańców Niemiec do spędzania wolnego czasu w Marianowie; na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostą Stargardzkim z dnia 19 października 2005 r. Gmina przekazała Powiatowi dotację na realizację tego zadania w wysokości 200 tys. zł 14 kwietnia 2006 r. Chodniki w Marianowie to dorobek zgodnej i dobrej współpracy władz samorządowych gminy i powiatu poprzedniej kadencji, na podobną współpracę liczymy również w tej kadencji, przy realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Opracowane zostały projekty uchwał, informacje i sprawozdania będące przedmiotem obrad VII sesji Rady Gminy w Marianowie.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Wrzesień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia