Dziś jest: Wtorek 25 czerwca 2019, imieniny: Łucji i Wilhelma

Informacja o pracy Wójta

2007-12-31 12:52:47

I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji Rady Gminy w Marianowie
w dniu 13.11. 2007 r.


Od ostatniej sesji Rady Gminy w Marianowie w dniu 13 listopada 2007 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz przepisów szczególnych,  a w szczególności:

1)  W związku z realizacją projektu pt. „WIR na WSI”, w ramach „Pilotażowego Programu Leader+”, przez LGD Stowarzyszenie „WIR”:
 • w dniu 1 grudnia w Suchaniu, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Marianowie uczestniczyły w „Festiwalu Piosenki Ekologicznej”. Dziękuję nauczycielkom SP Marianowo za przygotowanie dzieci do Festiwalu i udział Szkoły w konkursie. W tym samym dniu w Chociwlu uczestniczyłam w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia „Nasza Gmina Chociwel” (zadanie pt.:„Jak założyć stowarzyszenie” zakłada utworzenie 4 nowych stowarzyszeń na obszarze LGD);
 • 9 listopada 50 osobowa grupa przedstawicieli LGD, w tym dziewięcioosobowa reprezentacja z terenu naszej Gminy, uczestniczyła w spotkaniu z LGD w Prenzlau, w Niemczech (zadanie: „Razem zrobimy więcej” – wizyta studyjna do LGD za granicą);
 • 12 grudnia członkowie Stowarzyszenia „WIR” z terenu naszej Gminy uczestniczyli w III Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Zebranie podjęło uchwałę o zmianie w Statucie Stowarzyszenia, usuwając zapis o możliwości i zakresie prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
 • 14 grudnia w siedzibie FAPA został złożony III wniosek o płatność, w związku z zakończeniem realizacji II etapu projektu „WIR na WSI” (I wniosek o płatność dotyczył wypłaty przez Fundację 20% zaliczki na realizację projektu).
2)    W dniu 15 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie wzięłam udział spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Lokalnych Grup Działania po zakończeniu aktualnie realizowanych projektów, a przez rozpoczęciem realizacji PROW na lata 2007-2013. Pan Władysław Husejko Wicemarszałek Województwa zapewnił o możliwości dofinansowania działalności LGD w roku 2008 z budżetu województwa.

3)    16 listopada w Urzędzie Gminy w Marianowie odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego.  W tym roku „Złote Gody” obchodzą 4 pary małżeńskie: Państwo Helena i Zygmunt Majkowscy z Gogolewa, Państwo Helena i Edward Milewiczowie z Marianowa, Państwo Jadwiga i Antoni Trapczyńscy z Krzywca oraz Państwo Marianna i Mieczysław Zawadowie z Wiechowa. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Marianowie Sebastian Stępień w stronę Jubilatów skierował słowa uznania za małżeńską wytrwałość i wieloletnią miłość. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy w Marianowie Piotrem Dędkiem dokonałam aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania za pielęgnowanie najważniejszych wartości i zrozumienie instytucji małżeństwa. Jeszcze raz serdecznie gratuluję Jubilatom.

4)    23 listopada w Bierzwniku odbyło się zebranie Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, na który wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu został wybrany P. Jerzy Bakiewicz, wójt Gminy Bierzwnik, Zastępcą Przewodniczącego P. Rita Serafin, burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska. Zebranie uchwaliło składki członkowskie wynoszące 0,40 zł /1 mieszkańca gminy członkowskiej.

5)    24 listopada w Szkole Podstawowej w Marianowie uczestniczyłam w Balu Seniora zorganizowanym przez Radę Sołecką Marianowa. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji wszystkich seniorów z terenu Sołectwa. Dziękuję i gratuluję organizatorom, pracującym pod kierunkiem P. Jolanty Goś Sołtysa Sołectwa Marianowo.

6)    26 listopada w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się uroczysta konferencja na zakończenie realizacji projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”. Gmina Marianowo była partnerem Projektu realizowanego w ramach programu MEN „Alternatywne formy wychowania przedszkolnego na wsi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

7)    Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Pani Jolanta Zygadło Kierownik GOPS w Marianowie znalazła się w gronie czterech osób z terenu województwa zachodniopomorskiego, wyróżnionych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „za aktywizowanie bezrobotnych oraz integrowanie osób niepełnosprawnych”. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.

8)    30 listopada uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo. Zebranie na kolejną kadencję wybrało Zarząd w „starym, sprawdzonym” składzie:
 • Jolanta Zygadło – Prezes Zarządu
 • Jan But – Wiceprezes Zarządu
 • Anna Leszczyńska – Skarbnik
 • Izabela Sząber – Sekretarz
 • Kazimierz Stanisławski – Członek Zarządu
Serdecznie gratuluję Zarządowi i liczę na dobrą współpracę przy realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

9)    W dniach od 29 listopada do 6 grudnia przy współpracy z Firmą UNIZETO Technologies SA zostały opracowane i złożone przez Stowarzyszenie „WIR” dwa wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytetu IX – Działanie 9.5 , którego celem, zgodnie z wytycznymi, jest „tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów”. Zadanie zakłada utworzenie trzech baz danych, pierwsza dotycząca potrzeb edukacyjnych mieszkańców miejscowości naszych gmin, druga – potrzeb przedsiębiorców lokalnych w zakresie zatrudnienia. Trzecia baza danych będzie zawierała inwentaryzację obiektów, w których mogą odbywać się szkolenia i kursy kwalifikacyjne. Wartość zadania wynosi 50 000,00 zł.
Priorytet VIII – Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – „szkolenia skierowane do pracujących osób powyżej 45. roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych)”. Wartość projektowanych zdań wynosi ok. 750 000,00 zł.

10)    3 grudnia w Koszalinie uczestniczyłam wspólnie z P. Jolantą Zygadło kierownikiem GOPS w regionalnej konferencji „SPLOT pomysłów na ekonomię społeczną” zorganizowaną przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” finansowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

11)    Gimnazjum Publiczne w Marianowie w dniu 6 grudnia zorganizowało po raz kolejny zabawy mikołajkowe dla przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Marianowo. Gratuluję i dziękuję dyrekcji, nauczycielom i Radzie Rodziców Szkoły zaangażowanym w przygotowanie imprezy.

12)    7 grudnia wzięłam udział w wieczerzy wigilijnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „YES Sydonia”. Uczestniczki spotkania oprócz tradycyjnej potrawy wigilijnej przyniosły zabawki, które przeznaczyły na doposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnkowie. 16 grudnia wieczerzę wigilijną zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Sulinie. Uroczystościom towarzyszyła kolęda, tradycyjne potrawy i niepowtarzalna atmosfera. Dziękuję i gratuluję organizatorkom.

13)    10 grudnia  w Urzędzie Gminy w Marianowie odbyło się spotkanie organizacyjne gminnego sztabu WOŚP, w związku z planowanym zorganizowaniem 13 stycznia 2008 r. XVI Finału WOŚP w Marianowie. Sztabowi przewodniczy Anna Leszczyńska – dyrektor Biblioteki Publicznej w Marianowie.
 
14)    11 grudnia w Urzędzie Gminy w Marianowie zorganizowałam spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu stargardzkiego w sprawie wspólnego ubiegania się o środki pomocowe POKL Priorytet V. Dobre rządzenie.

15)    Wzięłam udział w zebraniach sołeckich:
 • 29 listopada w Trąbkach – zebrani mieszkańcy Sołectwa zaopiniowali pozytywnie zamiar sprzedaży (z 99% bonifikatą) obiektu stanowiącego własność Gminy, użytkowanego jako kaplica wiejska, Parafii Rzymskokatolickiej w Gogolewie;
 • 6 grudnia w Marianowie – Zebranie Wiejskie zadecydowało o przekazaniu środków Sołectwa na potrzeby Jednostki OSP w Marianowie z przeznaczeniem na remont samochodu bojowego i zakup materiałów i urządzeń na potrzeby Jednostki.
16)    11 grudnia po trzech spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami Związków Zawodowych uzyskałam opinię pozytywną do projektu Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Marianowo w roku 2008.

17)    W dniach 17-18 grudnia w Warszawie uczestniczyłam w spotkaniach i ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Federację Inicjatyw Oświatowych w związku z zakończeniem realizacji projektu „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”. Uczestnikiem konferencji był m.in. Zbigniew Włodkowski Wiceminister Edukacji Narodowej, który zaprosił przedstawicieli JST do udziału w pracach związanych z reformą systemu oświaty w Polsce (w tym funkcjonowania alternatywnych form wychowania przedszkolnego zwłaszcza na obszarach wiejskich). 

18)    Według stanu na dzień 20 grudnia 2007 r., w wyniku przeprowadzonych przetargów na zbycie działek rekreacyjnych, nabywców znalazło 27 nieruchomości. Dochód netto ze sprzedaży działek rekreacyjnych wyniósł 593.375,72 zł. W następnym tygodniu planuje się ogłosić przetarg ustny nieograniczony na zbycie kolejnych dwunastu nieruchomości. Planuje się, że dochód ze sprzedaży tych nieruchomości wyniesie około 285.800,00 zł. W ostatnim tygodniu stycznia 2008 roku planuje się wstrzymać sprzedaż działek rekreacyjnych z uwagi na konieczność aktualizacji wartości nieruchomości. Z rozmów przeprowadzonych z rzeczoznawcą majątkowym wynika, że wartość działek rekreacyjnych może wzrosnąć o 20 %.

19)    W imieniu własnym i wszystkich pracowników Urzędu Gminy życzę Państwu, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przepełnione były ciepłem i dobrocią. Nowy Rok niech niesie nowe plany i nowe marzenia, a w Waszych domach niech nigdy nie zabraknie miłości, pogody ducha, wiary i życzliwości. Niech wszystkie dni w przyszłym roku będą tak wyjątkowe jak ten jeden wigilijny wieczór.  

Opracowane zostały projekty uchwał, w tym uchwały budżetowej, informacje i sprawozdania będące przedmiotem obrad XI sesji Rady Gminy w Marianowie.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Czerwiec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia