Dziś jest: Wtorek 02 czerwca 2020, imieniny: Erazma i Marianny

Informacja o pracy Wójta

2012-06-14 15:07:58

Marianowo, 14.06.2012 r.

I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo
w dniu 29.03.2012 r.

 

Od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 marca 2012 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:

Wójt Gminy wydała następujące Zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r.;
 • Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 29/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2012 roku;
 • Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie określenia formy zgłoszenia do Urzędu Gminy Marianowo chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN;
 • Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
 • Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2012 roku;
 • Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012/2013;
 • Zarządzenie Nr 41/2012w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 43/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze;
 • Zarządzenie Nr 44/2012w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

1) W dniu 30 marca wzięłam udział w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Międzygminnego w sprawie ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. Celem spotkania było omówienie aktualnych zagadnień związanych z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

2) W związku z realizacją partnerskiego projektu „Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • w dniach 2-3 kwietnia w Pogorzelicy wzięłam udział w szkoleniu kadry kierowniczej;
 • Urząd Gminy Marianowo, w ramach realizacji projektu uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacji zadań administracji samorządowej, wykonywanych w celu zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.
 • Wdrażanie ww. systemu zarządzania jakością trwało blisko rok. W dniach 2 czerwca oraz 6 lipca 2011 r. w Urzędzie Gminy Marianowo została przeprowadzona przez niezależnego, zewnętrznego eksperta analiza wstępna w celu wypracowania obiektywnej oceny istniejącego systemu jakości pod kątem opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.
 • Wójt Gminy Marianowo usankcjonowała wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zarządzeniami:
  • zarządzeniem nr 107/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
  • zarządzeniem nr 108/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością,
  • zarządzeniem nr 14/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Marianowo.
 • Na potrzeby systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 zostały opracowane: księga jakości SZJ oraz procedury systemowe i procesowe. Od początku 2012 r. wprowadzone zostało ankietowe badanie zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Gminy Marianowo. W marcu br. przeprowadzone zostały audyty wewnętrzne na wszystkich stanowiskach pracy w urzędzie, w szczególności pod względem opracowania, wdrożenia i przestrzegania wymagań SZJ. Raporty z tych audytów, opracowane przez audytorów wewnętrznych, oraz analiza ankiet zadowolenia Klientów posłużyły jako materiał wyjściowy do przeprowadzenia przeglądu systemu zarządzania jakością, który odbył się w dniu 20 kwietnia 2012 r.
 • W dniu 27 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy Marianowo przeprowadzony został audyt certyfikujący na zgodność z normąPN-EN ISO 9001:2009, który zakończył się wynikiem pozytywnym i oświadczeniem audytora zewnętrznego, że będzie wnioskował o nadanie certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009. Składam serdeczne podziękowanie Sebastianowi Stępniowi koordynatorowi projektu w naszej gminie.

3) W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju:

 • w dniach od 16 kwietnia do 15 maja trwał nabór wniosków o dofinansowanie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Limit dostępnych środków: 297 391,26 zł. Gmina Marianowo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu budowy placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Marianowo, Dzwonowo, Wiechowo, Sulino i Trąbki;
 • w dniach od 16 maja do 14 czerwca trwał nabór wniosków o dofinansowanie dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego PROW na lata 2007-2013. Limit dostępnych środków: 400 000,00 zł;
 • w dniach od 16 maja do 14 czerwca trwał nabór wniosków o dofinansowanie wniosków dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego PROW na lata 2007-2013. Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł;
 • 31 maja w Stargardzie Szczecińskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

4) W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez LGR Stowarzyszenie „Sieja” w dniu 26 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stowarzyszenie „SIEJA”. Dokonano oceny wniosków do dofinansowania złożonych w trakcie I naboru wniosków dla obszarów:

 

 • wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Limit dostępnych środków – 6 000 000,00 zł, w tym dla sektora publicznego – 3 000 000,00 zł (wpłynęło 7 wniosków – łącznie wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 108 198,81 zł); dla sektora gospodarczego i społecznego – 3 000 000,00 zł (13 wniosków – wnioskowana kwota dofinansowania – 6 700 862,21 zł);
 • restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Limit dostępnych środków – 800 000,00 zł dla sektora gospodarczego i społecznego (1 wniosek – wnioskowana kwota dofinansowania – 446 646,00 zł);
 • podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Limit dostępnych środków – 500 000,00 zł dla sektora gospodarczego i społecznego (wpłynęło 9 wniosków – wnioskowana kwota dofinansowania – 1 230 860,52 zł);
 • ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Limit dostępnych środków – 2 000 000,00 zł, w tym dla sektora publicznego – 1 000 000,00 zł (nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie); dla sektora gospodarczego i społecznego – 1 000 000,00 zł (wpłynęły 4 wnioski – wnioskowana kwota dofinansowania 1 053 392,27 zł).

Na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowano listy rankingowe wniosków wybranych przez Komitet do dofinansowania.

 • W dniu 11 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie wzięłam udział w spotkaniu przedstawicieli LGR, w sprawie projektów współpracy. Projekty współpracy, w tym projekt dotyczący profilaktyki bezpieczeństwa na jeziorach, były tematem spotkania w dniu 25 maja w Marianowie. Gościliśmy Marka Kalkowskiego zastępcę dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UM oraz przedstawicieli pięciu LGR;
 • 24 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięłam udział w konferencji i warsztatach szkoleniowych dotyczących realizacji LSROR i tworzenia krajowej sieci LGR;

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marianowie zorganizowała nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających alkohol na terenie Gminy Marianowo oraz pracowników tych punktów w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 18 kwietnia. Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistów z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” i obejmowało porady dla sprzedawców, zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych.

6) W dniach 22-24 kwietnia w Kuźni Raciborskiej wzięłam udział w Zgromadzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich oraz w uroczystym otwarciu dwupoziomowego parkingu, Punktu Informacji Turystycznej oraz terenu rekreacyjnego – inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Inwestycja w Rudach Raciborskich była największym pod względem inwestycyjnym i finansowym zadaniem realizowanym w ramach projektu a zarazem jedynym prowadzonym na terenie Województwa Śląskiego. Wkład własny w jego realizację zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wartość inwestycji w gminie Kuźnia Raciborska zamknęła się kwotą 6 335 323 zł, przy czym wartość całego projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” wyniosła 31 536 250 zł, przy udziale środków unijnych w wys. 26 805 812,50 zł. Urząd Marszałkowski naszego województwa nie był zainteresowany udziałem w projekcie.

7) W dniu 26 kwietnia wzięłam udział w Zgromadzeniu Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o w Stargardzie Szczecińskim. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011, podjęło uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu i udzieliło absolutorium członkom Rady i Prezesowi Zarządu.Od początku działalności Fundusz udzielił 456 poręczeń, w tym 16 dla firm z terenu gminy Marianowo, w 2011 roku 46 poręczeń, w tym 2 dla przedsiębiorców z gminy Marianowo.

8) W dniach 27 i 30 kwietnia gościliśmy w Marianowie reporterów TVP Szczecin. W nagraniach telewizyjnych, w programach ośrodka regionalnego emitowanych kilkakrotnie w maju, przedstawiliśmy Kapelę Retro i projekty współfinansowane ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013.

9) W dniu 7 maja gościliśmy w Marianowie kilkunastoosobową grupę przedstawicieli francuskiego Stowarzyszenia Ochrony Młynów i Rzek Departamentu Sarthe w ramach projektu Muzeum Narodowego i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie pt. „Wiej wietrze, płyń wodo”. Europejskie dziedzictwo kulturowe. Młyny, wiatraki, budowle hydrotechniczne województwa zachodniopomorskiego i departamentu Sarthe. Ochrona zabytkowych budowli nawodnych” poświęconego wymianie doświadczeń i wiedzyw dziedzinie ochrony zabytkowych młynów wodnych i innych budowli młyńskich i nawodnych.

10) Z okazji Święta Strażaka w dniu 7 maja wzięliśmy udział w uroczystym apelu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.W imieniu władz samorządowych Gminy składam serdeczne podziękowania wszystkim strażakom w uznaniu dla ich społecznej służby.

11) W dniach 11-12 maja w zespole poklasztornym i na terenach przykościelnych odbyła się VIII edycja „Majówki ze Sztuką – z Sydonią w tle, czyli święto malarstwa, muzyki i teatru” zorganizowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie i Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Marianowa - Sydonia. Tegoroczna impreza połączona była z konferencją, wystawą i inscenizacją (scenariusz i reżyseria Grażyna Grzelak) poświęconymi ks. Edwardowi Wowrze TChr. Serdecznie dziękuję i gratuluję organizatorom.

12) Gmina Marianowo była współorganizatorem VIII Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia w dniach 9-16 maja pod hasłem „ZADBAJ O SIEBIE – SKORZYSTAJ!”. W dniu 11 maja w świetlicy wiejskiej w Wiechowie odbyła się pogadanka i pokaz filmu pt. „Nowotwory u kobiet” dotyczące profilaktyki w walce z nowotworami, prowadzone przez lekarza Józefa Janowskiego i przedstawicielki Stargardzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka”. Przeprowadzono kilkadziesiąt pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi oraz bezpłatne badania mammograficzne u 30 kobiet w wieku 50-69 lat. Panie z Wiechowa i kół gospodyń wiejskich z Sulina, Dzwonowa, Gogolewa i Dalewa oraz Stowarzyszenia „YES Sydonia” z Marianowa przygotowały prezentację i degustację zdrowej żywności – wszystkie Koła zostały symbolicznie nagrodzone. Składam serdeczne podziękowania Wiesławie Przygodzie i Jolancie Zygadło oraz Emilii Baryłce sołtysowi Sołectwa Wiechowo za pomoc w przygotowaniu finału obchodów w Wiechowie. Dziękuję wszystkim aktywnym uczestnikom VIII Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia w naszej gminie.

13) W dniach 17 i 18 maja 2012 r., na zamku w Pęzinie wzięłam udział w konferencji otwierającej projekt pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”, dofinansowanego ze środków programu Komisji Europejskiej LIFE+ komponent: Przyroda i różnorodność biologiczna (2 086 676 euro) i NFOŚiGW (1 878 008 euro). Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje budowę 28 przepławek (w tym modernizacja dwóch istniejących) dla ryb łososiowatych (m.in. na rzekach Pęzinka w okolicach Sulina i Krępa w okolicach Dzwonowa i gospodarstwa rybackiego Spółki Modehpolmo), budowę tarliska na górnym odcinku rzeki Wardynki oraz obsadzenie drzewami 23 km odcinka koryta rzeki Iny. Rzeka Ina i jej dopływy stanowią korytarz ekologiczny, łączący kilka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarów Natura 2000, stanowiąc ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych. Poprzez udrożnienie całego obszaru zlewni Iny utworzone zostaną korytarze ekologiczne, które umożliwią swobodną migrację ryb, umożliwiając zasiedlenie obszarów, w których dotychczas nie występowały. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 marca 2017 roku.

14) W dniu 25 maja w Szkole Podstawowej w Marianowie odbył się jubileuszowy X Międzygminny Konkurs Ortograficzny szkół podstawowych o puchar Wójta Gminy Marianowo, który w tym roku wywalczyła drużyna SP w Dobrzanach. Mistrzem ortografii została Wiktoria Koś ze Szkoły Podstawowej w Dobrzanach i to właśnie ona otrzymała puchar Wójta Gminy Marianowo. Z okazji jubileuszu w zmaganiach z ortografią wzięli udział również dorośli. W tej kategorii I miejsce wywalczył Urząd Gminy Marianowo – Monika Kaszczyszyn-Skiba (bezbłędnie napisane dyktando), Elżbieta Rink i Sebastian Stępień, II – przedstawiciele nauczycieli – Dorota Wiechcińska, Magdalena Wierzchowiska i Monika Brożek i III miejsce przedstawiciele rodziców – Anita Kołodziejczyk, Bożena Świder i Jolanta Rębisz. Dziękuję dyrekcji Szkoły i organizatorce konkursu Annie Krysztofiak oraz uczniom klas trzecich i ich wychowawczyniom Marzenie Wójcik i Magdalenie Kwiatkowskiej za artystyczne repetytorium ortograficznych zawiłości. Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

15) W dniu 28 maja podpisałam umowy administrowania siecią wodociągową wybudowaną z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz na zakup hurtowy wody przez Gminę Marianowo:

 • w Nowogardzie z Przedsiębiorstwem Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
 • w Goleniowie z Przedsiębiorstwem „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w Goleniowie 

16) Dziękuję sponsorom i gratuluję organizatorom wszystkich udanych imprez z okazji „Dnia Dziecka”, zorganizowanych w szkołach i sołectwach na terenie naszej gminy.

17) W dniu 5 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Obrady zdominował temat przygotowania służb, jednostek i inspekcji powiatowych do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 organizowanych w Polsce i na Ukrainie. Ich przedstawiciele przekazali wicestaroście Markowi Stankiewiczowi, wójtom, burmistrzom i prezydentowi Stargardu informacje o stopniu przygotowania ww. służb do trzytygodniowego okresu rozgrywek. W Stargardzie strefa kibica w rozumieniu przepisów UEFA nie powstanie. Na korcie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szczecińskiej, którego powierzchnia specjalnie na trzy tygodnie została wyłożona sztuczną trawą przewidziano 150 miejsc siedzących, a do dyspozycji kibiców, oprócz telebimu, cztery mniejsze telewizory. Na mieszkańców czeka również szereg atrakcji towarzyszących: konkursy sportowe, turniej MiniEuro dla dzieci, koncerty i recitale. O bezpieczeństwo dba firma ochroniarska oraz służby i jednostki powiatowe. Kort, na którym zorganizowano imprezę jest monitorowany. W powiecie stargardzkim duża strefa kibica powstanie w Suchaniu. Mecz Polska - Czechy 16 czerwca zbiegnie się z obchodami Dnia Suchania. Połowa rynku, gdzie odbędzie się impreza,  posłuży do organizacji strefy z wielkim telebimem.

18) Na spotkaniu w starostwie kierownicy JST powiatu wyrazili wolę współdziałania w zakresie polepszania systemu doskonalenia nauczycieli w projekcie konkursowym „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkoły, które przystąpią do projektu, uzyskają wsparciew przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych,w planowaniu kompleksowych projektów rozwojowych, w dobraniu adekwatnych do potrzeb szkoły form doskonalenia. W ramach realizacji rocznej oferty doskonalenia finansowane będą konsultacje indywidualne i grupowe, warsztaty, itp. Projekty wdrożeniowe w powiatach finansowane będą w całości ze środków unijnych oraz budżetu państwa, a ostatecznymi beneficjentami będą szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz technika i zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu. 

Opracowane zostały projekty uchwał i informacje będące przedmiotem obrad XVII sesji Rady Gminy Marianowo.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Czerwiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia