Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-1°C
Powróć do: Dla Mieszkańca

Informacje dla rolników

Komunikat w sprawie niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało komunikat dotyczący przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

STOP
przekroczeniom najwyższych
dopuszczalnych poziomów
pozostałości środków ochrony
roślin w żywności

 

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać – desykacji.

Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin.

Dążenie do całkowitego wyeliminowania pozostałości środków ochrony roślin, jest warunkiem

utrzymania bezpieczeństwa konsumentów, wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich. Wszelkie przypadki niezgodności podważają bowiem zaufanie konsumenta, które jest niezwykle trudne do odbudowania.

Informacje o nieprawidłowościach niestety się pojawiają, jak podnoszona przez organizacje pozarządowe obecność glifosatu w żywności, w produkcji której nie jest on dozwolony do stosowania! Podkreślić trzeba, że glifosat nie jest dopuszczony do stosowania w takich uprawach jak gryka i proso, w tym również do desykacji.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, a także dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności, szczególna uwaga służb kontrolnych skierowana jest na prawidłowe, zgodne z etykietą, stosowanie środków ochrony roślin, w tym preparatów stosowanych w desykacji oraz na bezpieczeństwo żywności.

A zatem:

Jeśli jesteś producentem:

1. Stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:

- prowadź stałą lustrację plantacji,

- prawidłowo identyfikuj agrofagi i uwzględniaj progi ekonomicznej szkodliwości,

- wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,

- ograniczaj stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum,

- stosuj wyłącznie legalne środki ochrony roślin, dopuszczone do stosowania w danej uprawie oraz zgodnie z zapisami etykiety, (zwracaj uwagę na ograniczone możliwości wykonywania desykacji!),

- w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub o szybkim tempie zanikania substancji czynnej,

- przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,

- prowadź ewidencję zabiegów,

- pamiętaj – glifosat nie może być stosowany do desykacji gryki i prosa.

2. Korzystaj z profesjonalnego, niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin, wykorzystuj metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone na Platformie Sygnalizacji Agrofagów.

3. Przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne na czas wykonywania zabiegów.

4. Wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

5. Kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowuj dowody ich zakupu.

6. Zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o planowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin.

7. Pamiętaj, że prowadząc uprawę i zbiór płodów rolnych na cele spożywcze – odpowiadasz za bezpieczeństwo żywności, wprowadzanej do obrotu.

8. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability) – ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

 

Jeśli jesteś dystrybutorem:

1. Kupuj płody rolne od wiarygodnych dostawców.

2. Pamiętaj, że w ramach systemów kontroli wewnętrznej możesz podejmować różne działania np. kontrolować dostawców, zlecać wykonanie badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności kwalifikowanym próbobiorcom i akredytowanym laboratoriom. Kupując towar możesz również żądać od dostawcy dostarczenia wyników takich badań. Ewentualne niezgodności zgłaszaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability). Ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

4. Żywność, która nie spełnia wymagań prawa żywnościowego, nie powinna znajdować się w obrocie. O stwierdzeniu niezgodności oraz o podjętych działaniach przez przedsiębiorcę (tj. wycofanie, wstrzymanie obrotu, etc.) należy poinformować terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

ROLNIKU UWAGA!

Jeśli twoje produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin – nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żywność ani jako pasza dla zwierząt, z których pozyskuje się mięso i inne produkty żywnościowe.

Ponadto, podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym i administracyjnym:

1. Zgodnie z przepisami ustawy o środkach ochrony roślin stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, zagrożone jest karą grzywny.

2. Konsekwencją naruszenia norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym wymogów dotyczących właściwego stosowania środków ochrony roślin, jest zmniejszenie płatności bezpośrednich a także niektórych innych płatności w ramach PROW 2014-2020, tj. płatności:

- dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),

- rolno-środowiskowo-klimatycznych,

- ekologicznych,

- na zalesianie gruntów rolnych,

- dobrostanowej.

 W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżenie płatności może wynieść od 15% do 100% całkowitej kwoty.

Właściwe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin leży we wspólnym interesie rolników, producentów i konsumentów.

 

Informacja dla hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 
Pliki do pobrania:

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii pdf 607 kB

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

  • wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,
  • wybrać sprawę,
  • wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,
  • wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami - Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu?

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej.

 

Fundusze promocji na portalu usług eRolnik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych: • Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), • Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1)

  • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
  • listownie, 
  • za pośrednictwem ePUAP,
  • za pośrednictwem portalu eRolnik.

Organizacje branżowe i międzybranżowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, uprawnione do ubiegania się o środki finansowe funduszy,  mogą składać Propozycję zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7):


Uwaga na ogniska ptasiej grypy

W związku z licznymi ogniskami ptasiej grypy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie zwraca się z prośbą o przekazanie jak największej liczbie osób utrzymujących drób, aby zwracały uwagę na stan zdrowia zwierząt przed ich zakupem, w szczególności, gdy cena piskląt jest niższa od ceny rynkowej.

 

Zaproszenie na webinarium

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje w dniu 20.04.2021 r. o godzinie 10:00 webinarium „Szacowanie szkód w gospodarstwach

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi”.

Podczas spotkania zostanie omówiona bieżąca sytuacja w województwie zachodniopomorskim, przebieg procesu szacowania suszy w 2020 roku oraz zagadnienia na

2021 rok.

Uczestnictwo zainteresowanych osób jest możliwe poprzez:

l. bezpośrednie zgłoszenia na adres: szkolenia.barzkowice@home.pl

2. rejestrację na stronie www.zodr.pl (kliknij w plakat informacyjny szkolenia)

3. rejestrację przez pl.facebook.com/zodrbarzkowice (kliknij w plakat informacyjny szkolenia).

Aplikacja Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD)

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD).

 
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!