Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-1°C
Powróć do: Samorząd

Rada Gminy

Rada Gminy Marianowo jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Marianowo. Do właściwości Rady Gminy Marianowo należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym - niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, które tematycznie zamykają się w następujących kategoriach spraw związanych z:

  1. finansami: uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, stanowienie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Marianowo, podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, tworzenie programów gospodarczych oraz strategii rozwojowych;
  2. gospodarowaniem mieniem przekraczającym zakres zwykłego zarządu, tj.: nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianie na okres dłuższy niż 3 lata, emitowanie obligacji, zaciąganie pożyczek i kredytów, podejmowanie zobowiązań co do inwestycji i remontów, wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji;
  3. infrastrukturą techniczną: w zakresie dróg, w tym: nadawanie nazw ulicom i placom, wznoszenia pomników, w zakresie wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci, komunikacji;
  4. infrastrukturą społeczną: w zakresie szkolnictwa, w tym: zasady udzielania stypendiów, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, opieki społecznej, uchwalania statutu gminy, wyrażania zgody na użycie wizerunku herbu gminy;
  5. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, w tym ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową;
  6. ładem przestrzennym i ekologicznym: planowanie przestrzenne, gminne budownictwo mieszkaniowe, gospodarka terenami, ochrona środowiska;
  7. stanowieniem zasad współdziałania z innymi gminami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!