Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
słonecznie
23°C
Powróć do: Samorząd

Statut Gminy Marianowo

Zacho.2003.40.641 z dnia 2003.05.15
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2018r.

Wejście w życie:
30 maja 2003 r.

UCHWAŁA Nr VI/46/2003
Rady Gminy Marianowo

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Marianowo, co następuje:

§  1.  Uchwala Statut Gminy Marianowo, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2.  Traci moc uchwała Nr X/63/99 Rady Gminy w Marianowie z dnia 28 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 658; z 2000 r. Nr 20, poz. 230, Nr 26, poz. 305; z 2001 r. Nr 23, poz. 492 i Nr 38, poz. 899).

§  3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej na terenie Gminy Marianowo w formie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w jednostkach pomocniczych i w Urzędzie Gminy w Marianowie.

 

ZAŁĄCZNIK

STATUT
GMINY MARIANOWO

 

Rozdział  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.  Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) "Gminie" - należy przez to rozumieć "Gminę Marianowo",

2) "Statucie" - należy przez to rozumieć "Statut Gminy Marianowo",

3) "Radzie Gminy" - należy przez to rozumieć "Radę Gminy Marianowo",

4) "Przewodniczącym Rady" - należy przez to rozumieć "Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo",

5) "Wiceprzewodniczącym Rady" - należy przez to rozumieć "Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo",

6) "Wójcie Gminy" - należy przez to rozumieć, "Wójta Gminy Marianowo",

7) 1  Urzędzie Gminy" - należy przez to rozumieć "Urząd Gminy Marianowo".

§  2.  Gmina Marianowo jest wspólnotą samorządową tworzoną przez osoby, które stale zamieszkują w jej granicach administracyjnych.

§  3.  Gmina Marianowo położona jest w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar 102 km2.

§  4.  2  W skład Gminy wchodzą jednostki pomocnicze - sołectwa:

1) Czarnkowo,

2) Dalewo,

3) Dzwonowo, obejmujące miejscowości: Dzwonowo, Krzywiec, Kępy,

4) Gogolewo,

5) Marianowo, obejmujące miejscowości: Marianowo i Mariankowo,

6) Sulino,

7) 3  Trąbki, obejmujące miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe,

8) Wiechowo.

§  4a.  4 1.  Gmina posiada symbole w postaci herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci.

2.  Wzory symboli, o których mowa w ust. 1 oraz zasady ich używania określa odrębna uchwała Rady Gminy.

 

Rozdział  II

1.
ORGANY GMINY

§  5.  Siedzibą organów Gminy jest Marianowo.

§  6.  Organami gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy.

§  7.  1.  Organem stanowiącym i kontrolującym jest Rada Gminy.

2.  Organem wykonawczym jest Wójt Gminy.

§  8.  W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych.

2.
RADA GMINY

§  9.  1.  Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jednego Wiceprzewodniczącego Rady.

2.  Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady Gminy oraz prowadzenie obrad zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym.

§  9a.  5 1.  Rada Gminy, stanowiąc w sprawach rozpatrywanych na sesjach, podejmuje uchwały.

2.  Rada Gminy może przyjąć stanowisko lub apel (które nie rodzą skutków prawnych), jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.

3.  Informacje i sprawozdania ujęte w porządku obrad sesji poddawane są pod głosowanie, a wynik głosowania odnotowywany jest w protokole z sesji.

3.
SESJE RADY GMINY

§  10.  1.  Rada Gminy obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na sesjach, które mogą składać się z jednego lub z kilku posiedzeń.

2.  Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3.  Na ostatniej sesji w roku Rada Gminy na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy uchwala ramowy plan pracy Rady Gminy na rok następny i sposób jego realizacji.

4.  Rada Gminy może w każdym czasie dokonać zmian i uzupełnień planów pracy, o których mowa w ust. 3.

§  11.  1.  Sesje Rady Gminy odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy rocznym planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.  Sesje Rady Gminy przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, podając miejsce, dzień i godzinę otwarcia sesji oraz porządek obrad.

3.  O terminie, miejscu i porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady powiadamia radnych najpóźniej 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

4.  Zawiadomienie o sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

4a.  6  Do zawiadomienia o sesji dołącza się projekty uchwał i inne materiały, których rozpatrzenie zawarte zostało w porządku obrad sesji.

4b.  7  Zawiadomienie, projekty uchwał i pozostałe materiały na sesję przekazywane są w formie papierowej lub elektronicznej według wyboru radnego.

5.  8  W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnych tylko na początku obrad.

6.  Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem Gminy ustala listę osób zaproszonych na sesje.

7.  Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§  12.  Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w sołectwach i w Urzędzie Gminy, najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji.

§  13.  1.  Sesje Rady Gminy są jawne. Obradom może przysłuchiwać się publiczność jeżeli nie zakłóca to ich przebiegu.

2.  Jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona, gdy ustawa tak stanowi.

§  14.  Dla rozpatrzenia spraw szczególnej rangi Przewodniczący Rady może zwołać sesje nadzwyczajne lub uroczyste.

§  15.  Rada Gminy obraduje w obecności co najmniej jej połowy ustawowego składu (quorum).

§  16.  1.  W przypadku braku quorum w trakcie obrad Rady Gminy, Przewodniczący obrad przerywa obrady i jeżeli nie można uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

2.  Uchwały podjęte do czasu przerwania obrad określonych w ust. 1 zachowują moc.

3.  Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem bez usprawiedliwienia odnotowuje się w protokole z sesji oraz podaje się do wiadomości mieszkańców gminy na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i na tablicach informacyjnych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy.

§  17.  1.  Sesje otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

2.  Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek co najmniej jednego radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu.

3.  O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 można postanowić ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§  18.  1.  Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności quorum, przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

2.  Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Gminy porządek sesji.

3.  9  Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny, klub radnych i Wójt Gminy.

4.  10  Na wniosek Wójta Gminy lub klubu radnych Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, zgłoszony przez Wójta Gminy lub klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić wyłącznie jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady Gminy.

5.  Porządek sesji Rady Gminy obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2) 11  sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracy między sesjami;

3) 12  zapytania i interpelacje radnych,

4) rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy, podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

5) wolne wnioski,

6) ustalenie terminu następnej sesji Rady Gminy,

7) zamknięcie obrad.

6.  Porządek sesji może obejmować sprawozdanie Wójta Gminy o wykonaniu uchwały Rady Gminy.

6a.  13  Na początku każdej sesji w porządku obrad przewiduje się zgłaszanie interpelacji i zapytań, których przedmiotem są sprawy związane z realizacją zadań organów Gminy.

7.  Porządek sesji może obejmować także sprawozdanie z działalności radnych i delegatów do związków gmin, których gmina jest członkiem, a także radnych będących członkami komisji innych niż stałe i doraźne Rady Gminy.

8.  14  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, radni otrzymują w formie pisemnej najpóźniej w dniu sesji, przed jej rozpoczęciem.

§  19.  1.  Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem.

2.  Przewodniczący Rady udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń, w przypadku, gdy konieczność zabrania głosu wiąże się z głosem przedmówcy może udzielić głosu poza kolejnością.

3.  Przewodniczący Rady czuwa nad zwięzłością wypowiedzi wystąpień radnych oraz osób, którym udzielił głosu.

4.  Przewodniczący Rady odbiera głos dyskutantowi, który pomimo upomnień w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uniemożliwia prowadzenie obrad. Od decyzji przewodniczącego obrad przysługuje odwołanie do Rady Gminy. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

4a.  15  W przypadku, gdy radny swoim wystąpieniem:

1) wyraźnie odbiega od tematyki obrad;

2) przekracza przeznaczony dla niego czas - 5 minut;

3) przekracza przeznaczony na prezentację stanowiska klubu czas - 10 minut,

– Przewodniczący Rady po dwukrotnym upomnieniu odbiera mu głos. Okoliczność tę odnotowuje się w protokole.

4b.  16  Postanowienia ust. 4a pkt 2 nie stosuje się przy rozpatrywaniu przez Radę Gminy raportu o stanie Gminy.

5.  Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w trakcie obrad, informując o tym niezwłocznie Radę Gminy.

6.  17  Przewodniczący Rady Gminy może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności w sprawach:

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porządku obrad;

3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

4) zamknięcia listy mówców;

5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

6) ponownego przeliczenia głosów;

7) przestrzegania regulaminu obrad;

8) odroczenia lub zamknięcia dyskusji;

9) sprecyzowania wniosku lub projektu uchwały;

10) odesłania projektu uchwały do Komisji;

11) zmian w sposobie przeprowadzenia głosowania;

12) przerwania, odroczenia, lub zamknięcia posiedzenia;

13) uchwalenia tajności posiedzenia;

14) respektowania porządku obrad;

15) skrócenia lub przedłużenia czasu wystąpienia;

16) odesłania do projektodawcy.

7.  18  Wnioski formalne, o których mowa w ust. 6 Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie Rady Gminy po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

8.  Przewodniczący Rady Gminy może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy.

§  20.  19  Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

1) Wójt Gminy;

2) Przewodniczący Rady;

3) stałe komisje Rady Gminy;

4) klub radnych;

5) grupa co najmniej 4 radnych;

6) co najmniej 100 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§  21.  Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł (przedmiot) uchwały,

2) podstawę prawną,

3) zwięzłą regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

4) w miarę potrzeby określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały.

§  22.  1.  Opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwały Przewodniczący Rady kieruje do właściwych merytorycznie Komisji w celu zaopiniowania.

2.  Zaopiniowany projekt uchwały umieszczany jest przez Przewodniczącego Rady Gminy w porządku obrad najbliższej lub następnej sesji.

3.  Sposób postępowania przy uchwalaniu budżetu i jego zmian reguluje odrębna uchwała.

§  23.  1.  Po przedstawieniu projektu uchwały przez wnioskodawcę i opinii Komisji Przewodniczący Rady otwiera dyskusję.

2.  Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady oznajmia, że Rada Gminy przystępuje do głosowania.

3.  Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§  24.  1.  Głosowanie nad projektem uchwały jest jawne.

2.  Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.

§  25.  1.  Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego Rady, lub przy pomocy osoby wytypowanej przez Przewodniczącego Rady.

2.  20  Głosowanie jawne odbywa się przy zastosowaniu elektronicznego systemu głosowania, umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Za oddane głosy uznaje się te, które oddano: za, przeciw oraz wstrzymujące się.

2a.  21  W przypadku braku możliwości skorzystania z elektronicznego systemu głosowania, przeprowadza się głosowanie imienne (przez podniesienie ręki lub przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego i opatrzonych pieczęcią Rady Gminy).

2b.  22  Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.marianowo.pl i na stronie internetowej Gminy www.marianowo.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3.  O przeprowadzeniu głosowania jawnego imiennego decyduje Rada Gminy zwykłą większością głosów na wniosek 4 radnych. Przy głosowaniu imiennym radni wyczytywani w porządku alfabetycznym przez Przewodniczącego Rady opowiadają się "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się". Sposób głosowania przez poszczególnych radnych odnotowuje się w protokole z sesji.

§  26.  1.  Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radę Gminy Komisja Skrutacyjna.

2.  W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczęcią rady gminy kartach do głosowania zawierających precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami: "za", "przeciw", "wstrzymuję się". Radny oddaje głos wpisując znak "X" w kratce z wolnym miejscem przy wybranej odpowiedzi.

§  27.  Za głosy ważne w głosowaniu tajnym uważa się tylko takie, które zostały złożone na kartkach określonych w § 26 ust. 2 i oddane jednoznacznie "za", "przeciw" albo "wstrzymuję się".

§  28.  1.  Wyniki głosowania tajnego przedstawia przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytując protokół, który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokółu z sesji.

2.  Przewodniczący Rady stwierdza wynik głosowania po odczytaniu protokółu Komisji Skrutacyjnej.

§  29.  1.  Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie Gminy poprawną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta. Jeżeli Przewodniczący Rady ma wątpliwości odnośnie sformułowania treści wniosku może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia formalnego wniosku na piśmie.

2.  W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad innymi wnioskami, a pozostałe w kolejności zgłoszeń. Jeśli zgłoszono kilka wersji tego samego wniosku, poprawkę przepisu uchwały, itp. wówczas Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie każdą wersję, z tym że każdy radny może głosować "za" tylko raz, może też wstrzymać się od głosu lub być przeciwny, w stosunku do wszystkich wersji. Za przyjętą wersję uznaje się tą, która otrzymała najwięcej głosów "za".

3.  W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady zapytuje każdego kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie, chyba że otrzyma pisemną zgodę kandydata, a następnie poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.

§  30.  Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku gdy Przewodniczący Rady był nieobecny na sesji, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady.

§  31.  1.  Podjęte uchwały i załączniki opatruje się datą i kolejnym numerem uwzględniającym oznaczony cyframi rzymskimi numer sesji, kolejny numer uchwały oznaczony cyframi arabskimi oraz rok, w którym została podjęta.

2.  Podjęte uchwały i załączniki są podpisywane długopisem koloru niebieskiego, pieczętowane czerwonym tuszem, a każda ze stron uchwały oraz załącznika parafowana.

§  32.  23 1.  Niezależnie od protokołu, przebieg obrad sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2.  Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marianowo www.bip.marianowo.pl i na stronie internetowej Gminy www.marianowo.pl oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§  33.  1.  Z sesji Rady Gminy sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie quorum, porządek obrad, podjęte uchwały oraz przebieg posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowania.

2.  Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i osób biorących udział w sesji, teksty podjętych uchwał, dokumenty przedłożone Przewodniczącemu Rady Gminy.

3.  Odpis protokółu z sesji Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi Gminy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji.

4.  24  Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w jednostce organizacyjnej Urzędu Gminy ds. obsługi Rady Gminy, zwanej dalej Biurem Rady Gminy, najpóźniej po 14 dniach od zakończenia sesji.

5.  Poprawki do protokółu z sesji radny zgłasza najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem następnej sesji Przewodniczącemu Rady w formie pisemnej.

6.  Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej sesji, przedstawia zgłoszone poprawki. Na wniosek jednego radnego Przewodniczący Rady może zarządzić odtworzenie przebiegu obrad w części dotyczącej poprawki do protokołu.

7.  Rada Gminy w drodze głosowania przyjmuje bądź odrzuca poprawki do protokołu z sesji

§  34.  25 1.  Obsługę sesji Rady Gminy, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady, komisji Rady i radnych zapewnia Biuro Rady Gminy.

2.  Przewodniczący Rady, w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikowi Biura Rady Gminy. W tym przypadku Przewodniczący Rady wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracownika, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§  35.  1.  Radni winni uczestniczyć w pracach Rady Gminy, jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

2.  Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami poprzez:

1) informowanie wyborców o stanie gminy,

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,

3) propagowanie zamierzeń i działań Rady Gminy,

4) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy,

5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy, a następnie przedstawianie ich na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji.

§  36.  1.  Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub komisji spraw, które uważają za społecznie uzasadnione i pilne.

2.  Radni mają prawo kierować do Wójta Gminy wnioski i zapytania we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej.

§  37.  1.  26  Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji, do których zostali powołani, przez złożenie podpisu na liście obecności.

2.  Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

§  38.  1.  Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.  Radni mogą odbywać dyżury w siedzibie Urzędu Gminy lub w innym miejscu.

§  39.  1.  Radni ponoszą odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie Gminy przed Radą Gminy i wyborcami.

2.  Rada Gminy do 15 marca każdego roku podaje do wiadomości wyborców informację o pracy radnych za rok poprzedni, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.

4.
KOMISJE RADY

§  40.  Stałymi Komisjami Rady są:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska,

3) 27  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

§  41.  1.  Do zadań komisji stałych należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę Gminy i Wójta Gminy oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w formie pisemnej,

3) opracowywanie stanowisk dla Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach, dla których została powołana,

4) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy w zakresie objętym ich działalnością merytoryczną.

2.  28  W skład komisji Rady Gminy wchodzi co najmniej 5 radnych, z zastrzeżeniem § 57a ust. 1 i 2.

§  42.  1.  Komisje podlegają tylko Radzie Gminy i działają wyłącznie na jej zlecenie.

2.  29  Przewodniczących komisji wybiera Rada Gminy. W tym samym trybie podlegają odwołaniu.

§  43.  1.  W terminie do 15 stycznia każdego roku komisje stałe przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia plan pracy na dany rok.

2.  Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący Rady, na podstawie rocznego planu pracy komisji, zatwierdzonego przez Radę Gminy oraz na wniosek Przewodniczącego Komisji, Wójta Gminy lub na wniosek co najmniej 2 członków komisji - określając cele posiedzenia.

3.  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komisji przez co najmniej trzy kolejne posiedzenia, Przewodniczący Komisji może wystąpić do Rady Gminy o jego odwołanie ze składu Komisji.

4.  W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć Wójt lub inny wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

5.  30  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.

Protokół przechowywany jest w aktach komisji w Biurze Rady Gminy.

6.  Do protokółu z posiedzenia komisji dołącza się listę obecności członków komisji i osób biorących udział w posiedzeniu komisji, teksty podjętych uchwał i inne niezbędne materiały.

§  44.  1.  Posiedzenia Komisji są jawne. Obradom może przysłuchiwać się publiczność jeżeli nie zakłóca to ich przebiegu.

2.  Jawność posiedzenia komisji lub jej części zostaje wyłączona, gdy ustawa tak stanowi.

§  45.  1.  Komisja swoje stanowisko w "sprawie" przedstawia w formie opinii i wniosków, które mają swoje odzwierciedlenie w protokole Komisji.

2.  Podjęte rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

3.  Przewodniczący Komisji przekazuje opinię bądź wnioski Komisji Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je Wójtowi Gminy i innym zainteresowanym jednostkom oraz na najbliższej sesji Radzie Gminy.

4.  Wójt odpowiada w formie pisemnej na wniosek lub zapytanie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

§  46.  1.  Dla realizacji zadań kompleksowych należących do właściwości więcej niż jednej Komisji, mogą być zwoływane wspólne posiedzenia Komisji.

2.  Wspólne posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, na wniosek zainteresowanej Komisji.

3.  O terminie i miejscu wspólnego posiedzenia komisji powiadamia się członków Komisji i osoby zaproszone pisemnie, co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem.

4.  Wspólne posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący posiedzenia wybrany spośród członków komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5.  Do wspólnych posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio § 44 i 45 Statutu Gminy.

§  47.  1.  31  Za udział w posiedzeniach sesji, komisji stałych i doraźnych radni otrzymują diety.

2.  Członkom komisji stałych i doraźnych przysługują diety za posiedzenia o których mowa w ust. 1.

3.  Wysokość diet oraz tryb ich wypłacania określa odrębna uchwała Rady Gminy.

4.  Radnym i członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

§  48.  1.  W celu wykonania określonych zadań Rada Gminy może powołać komisje doraźne.

2.  W uchwale powołującej komisję doraźną Rada Gminy określa:

1) skład osobowy,

2) przewodniczącego komisji,

3) zadanie do wykonania, dla którego powołuje się komisję,

4) czas jej działania,

5) wysokość diety dla członków komisji za udział w pracach komisji.

3.  W zakresie działalności komisji stosuje się przepisy niniejszego Statutu dotyczące komisji stałych.

4.  Komisja doraźna informuje Radę Gminy o wykonaniu zadań określonych w uchwale o powołaniu komisji w formie sprawozdania i ulega rozwiązaniu.

5.
KOMISJA REWIZYJNA

§  49.  32  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 5 radnych, w składzie uwzględniającym art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§  50.  1.  Komisja Rewizyjna przeprowadzając kontrolę w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu gminy kieruje się kryterium legalności, rzetelności i gospodarności.

2.  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zlecone przez Radę Gminy, inne zadania wynikające z ustaw oraz zadania wynikające z § 41 niniejszego Statutu Gminy.

3.  Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta Gminy oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie:

1) gospodarki finansowo - ekonomicznej,

2) gospodarowania mieniem komunalnym,

3) przestrzegania postanowień Statutu Gminy, uchwał Rady Gminy,

4) realizacji uchwał Rady Gminy,

5) wykonawstwa bieżących zadań gminy.

§  51.  1.  W związku z prowadzoną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, wstępu do pomieszczeń oraz żądania od kierownika jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2.  Przewodniczący Rady wydaje upoważnienia imienne członkom Komisji Rewizyjnej do prowadzenia czynności kontrolnych.

3.  O podjęciu czynności kontrolnych przez Komisję Rewizyjną Przewodniczący Rady, zawiadamia na piśmie Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej, określając przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem kontroli.

§  52.  1.  Protokół z kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej,

2) określenie zakresu przedmiotu kontroli,

3) czas trwania kontroli,

4) stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości,

5) wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia,

6) uwagi wniesione przez przedstawicieli jednostki kontrolowanej.

2.  Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania do Przewodniczącego Komisji.

3.  Protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

4.  W protokole z przeprowadzonej kontroli odnotowuje się fakt odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, podając przyczynę odmowy.

5.  Kopię protokołu z kontroli otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

§  53.  1.  W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu komisja formułuje zalecenia pokontrolne i wnioski w sprawie:

1) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

2) skierowania sprawy za pośrednictwem Rady Gminy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.

2.  Zalecenia i wnioski o których mowa w ust. 1 komisja przekazuje do wiadomości Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady.

3.  Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej, po zapoznaniu się z pisemnymi i ewentualnymi ustnymi wyjaśnieniami kierownika jednostki kontrolowanej oraz stanowiskiem Wójta Gminy.

§  54.  1.  Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie Komisji zatwierdzonym przez Radę Gminy, kontrole problemowe i sprawdzające obejmujące wybrane zagadnienia i zakres kontrolowanego podmiotu.

2.  Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni, a kontrola problemowa bądź sprawdzająca dłużej niż 3 dni.

3.  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanych przez Radę Gminy.

§  55.  Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z postępowania kontrolnego, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności:

1) pozostaje z przedstawicielem kontrolowanej jednostki w związku małżeńskim oraz pokrewieństwa i powinowactwa do II stopnia,

2) jest związany z przedstawicielem kontrolowanej jednostki stosunkiem nadrzędności lub podrzędności służbowej.

§  56.  1.  O wyłączeniu z postępowania kontrolnego członka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodniczący Komisji.

2.  O wyłączeniu z postępowania kontrolnego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej postanawia Rada Gminy.

3.  Rada Gminy zatwierdzając roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, może postanowić o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z poszczególnych planowanych kontroli.

4.  Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

§  57.  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, powinien być przedłożony Radzie Gminy w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go przez Radę Gminy w ustawowym czasie.

5a.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

§  57a.  33 1.  W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów, z zastrzeżeniem art. 18b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

2.  W przypadku, gdy w Radzie Gminy jest mniej niż 3 kluby, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 5 członków wybieranych spośród przedstawicieli wszystkich klubów oraz radnych niezrzeszonych w żadnym klubie.

§  57b.  34  Zadaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest badanie zasadności skarg na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

§  57c.  35 1.  Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje jej przewodniczący lub Przewodniczący Rady.

2.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje na posiedzeniu złożoną skargę, wniosek lub petycję wraz z niezbędnymi dokumentami w sprawie.

3.  Po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.

4.  Biuro Rady Gminy prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada Gminy.

6.
INTERPELACJE RADNYCH

§  58.  36 1.  Interpelacje składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla Gminy.

2.  Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z tego tytułu pytania.

3.  Interpelację składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady. Do wniesienia interpelacji wystarczy podpis jednego radnego.

4.  Przewodniczący Rady nie przyjmuje interpelacji, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 lub 3.

5.  Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje interpelację Wójtowi Gminy, który w ciągu 14 dni udziela pisemnej odpowiedzi składającemu interpelację, zawiadamiając jednocześnie o tym Przewodniczącego Rady.

6.  W imieniu Wójta Gminy odpowiedzi na interpelację może udzielić wyznaczona przez niego osoba.

7.  Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.marianowo.pl i na stronie internetowej Gminy www.marianowo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

7.
ZAPYTANIA

§  59.  37 1.  Zapytanie składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.  Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z tego tytułu pytania.

3.  Zapytanie składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady.

4.  Przewodniczący Rady nie przyjmuje zapytania, które nie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 lub 3.

5.  Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje zapytanie Wójtowi Gminy, który w ciągu 14 dni udziela pisemnej odpowiedzi składającemu zapytanie, zawiadamiając jednocześnie o tym Przewodniczącego Rady.

6.  W imieniu Wójta Gminy odpowiedzi na zapytanie może udzielić wyznaczona przez niego osoba.

7.  Treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.marianowo.pl i na stronie internetowej Gminy www.marianowo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

8.
KLUBY RADNYCH

§  60.  Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§  61.  1.  Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.

2.  Kluby radnych działają w ramach Rady Gminy, na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.

3.  38  O powstaniu klubów jego członkowie niezwłocznie zawiadamiają Przewodniczącego Rady, który prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz imię i nazwisko jego przewodniczącego. Do zawiadomienia załącza się regulamin klubu, o którym mowa w ust. 2.

§  62.  Stanowisko klubu radnych może być przedstawiane Radzie Gminy na sesji przez jego członków.

§  63.  Przynależność do klubu radnych jest dobrowolna.

§  64.  1.  Kluby radnych działają przez okres kadencji Rady Gminy. Upływ kadencji Rady Gminy jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2.  W razie rozwiązania klubu radnych lub zmiany składu osobowego przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady Gminy.

§  65.  Kluby radnych mogą występować do Wójta o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w celu odbywania swoich posiedzeń.

9.
WÓJT GMINY

§  66.  Wójt Gminy organizuje i kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§  66a.  39  Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

1) opracowywanie i przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał;

2) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Gminy;

3) wykonywanie uchwał Rady Gminy;

4) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy;

5) ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach do projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych oraz kierunkach polityki społeczno-gospodarczej;

6) gospodarowanie mieniem komunalnym;

7) zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady Gminy i swoich ustawowych kompetencji, do wysokości ustalonej przez Radę Gminy;

8) decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego lub innego oraz ustalanie warunków ugody;

9) podejmowanie zarządzeń w przedmiocie zaskarżeń do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących zarządzeń Wójta Gminy;

10) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

11) określenie zakresu spraw, których wykonanie Wójt Gminy w swoim imieniu może powierzyć Zastępcy lub Sekretarzowi Gminy;

12) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę, o ile z przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla innego organu Gminy;

13) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy;

14) przedstawianie Radzie Gminy raportu o stanie Gminy.

§  67.  40  Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdania z pracy między sesjami w formie pisemnej najpóźniej w dniu sesji.

§  68.  W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Wójta Gminy zastępstwo obejmuje Zastępca Wójta.

§  69.  1.  W celu omówienia spraw dotyczących funkcjonowania Gminy Wójt Gminy może zwoływać posiedzenia, w których uczestniczą Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy merytorycznie odpowiedzialni za sprawy podlegające omówieniu.

2.  Posiedzenia, o których mowa w ust. 1 nie są powszechnie dostępne, jednak Wójt Gminy może wyrazić zgodę na wstęp innych osób, niż określone w ust. 1 na całe posiedzenie lub na jego część.

§  70.  41  (skreślony).

§  71.  1.  Wójt Gminy nawiązuje stosunek pracy:

1) z Zastępcą Wójta na podstawie zarządzenia o powołaniu,

2) na podstawie uchwały o powołaniu:

a) 42  (skreślony).

b) ze Skarbnikiem Gminy,

c) 43  (skreślony).

2.  Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników podległych gminnych jednostek organizacyjnych.

3.  Wójt wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w innych przepisach szczególnych.

Rozdział  III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§  72.  1.  Rada Gminy tworzy jednostki pomocnicze - sołectwa.

2.  O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości, których sprawa bezpośrednio dotyczy lub z inicjatywy 1/5 mieszkańców tych miejscowości.

3.  Konsultacje w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być przeprowadzane na zebraniach wiejskich, w formie ankiet lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

4.  W sprawie łączenia, podziału i zniesienia sołectwa Rada Gminy zasięga opinii Zebrania Wiejskiego.

§  73.  1.  Uchwała Rady Gminy w sprawie określonej w § 72 ust. 2 niniejszego Statutu powinna wskazywać: nazwę, obszar, granicę i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

2.  Granice jednostki pomocniczej powinny w miarę możliwości uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§  74.  1.  Rada Gminy zapewnia środki finansowe w budżecie gminy na bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą mienia komunalnego związane ze zwykłym zarządem.

2.  Czynności zwykłego zarządu obejmują załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymaniem w stanie nie pogorszonym.

3.  Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów, a prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

4.  44  W przypadku niewyrażenia zgody przez radę gminy na wyodrębnienie w budżecie gminy zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, środków stanowiących fundusz sołecki w następnym roku budżetowym, sołectwo korzysta ze środków finansowych wydzielonych z budżetu gminy, nie mniej jednak niż 5% wykonanych dochodów działu 756 za pierwsze półrocze roku poprzedniego - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

5.  45  (uchylony).

6.  Wydatki na realizację zadań przez jednostkę pomocniczą dokonywane są w ciągu roku budżetowego w miarę wpływu dochodów do budżetu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7.  Podział środków finansowych na poszczególne jednostki pomocnicze następuje zgodnie z kryterium liczby mieszkańców w danej jednostce pomocniczej wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

8.  Jednostka pomocnicza nie może bez zgody Wójta Gminy przekazać na rzecz osób trzecich mienia przekazanego jej w zarząd.

9.  Środki finansowe uzyskane przez jednostkę pomocniczą z najmu mienia oraz przyznane z budżetu gminy nie mogą być wykorzystane na zadania inne niż własne gminy.

§  75.  1.  Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy, który z tej kontroli zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.

2.  Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach jednostek pomocniczych.

3.  Organy jednostek pomocniczych składają sprawozdanie Skarbnikowi Gminy w okresach półrocznych oraz na każde żądanie Wójta Gminy w zakresie wykorzystania przyznanych środków finansowych oraz gospodarowania mieniem komunalnym oddanym w zarząd.

§  76.  Jednostki pomocnicze corocznie w terminie do 30 września każdego roku przedkładają Wójtowi Gminy plan zadań do realizacji w roku następnym w celu ujęcia ich w planie budżetu gminy.

§  77.  1.  Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia przewodniczącego organu jednostki pomocniczej - sołtysa o sesji Rady Gminy oraz wraz z zawiadomieniem przekazuje proponowany porządek sesji.

2.  Przewodniczący Rady Gminy może podczas sesji Rady Gminy udzielić głosu przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3.  Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać udział w pracach komisji Rady Gminy zajmującej się sprawami dotyczącymi jednostki pomocniczej.

Rozdział  IV
DOSTĘP DO DOKUMENTÓW

§  78.  1.  Każdemu przysługuje prawo do wglądu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, zwanych dalej dokumentami oraz uzyskiwania i sporządzania ich odpisów, na zasadach określonych w § 79 - 80, chyba że ustawy określają odmiennie dostęp do dokumentów.

2.  Każdy dokument jest jawny i dostępny z wyłączeniem tych, które zawierają:

1) 46  informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),

2) informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,

3) 47  informacje w zakresie objętym ochroną danych osobowych,

4) informacje mogące naruszyć prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy w zakresie chronionym ustawą.

§  79.  1.  48  Udostępnienie dokumentów następuje na pisemny lub elektroniczny wniosek osoby zainteresowanej, określający dokument lub jego część podlegającą udostępnieniu.

2.  Dokument powinien być przygotowany i udostępniony wnioskodawcy w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku.

3.  Odmowa udostępnienia dokumentu jest możliwa jedynie ze względu na wynikającą z ustawy konieczność ochrony informacji wymienionych w § 78 ust. 2. niniejszego Statutu.

4.  O odmowie udostępnienia dokumentu należy pisemnie powiadomić wnioskodawcę w terminie określonym ust. 2.

§  80.  1.  49  Udostępnienie dokumentów odbywa się w Biurze Rady Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

2.  Wgląd do dokumentów jest bezpłatny. Za wykonanie kserokopii dokumentów dla potrzeb wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy.

3.  Jeżeli część dokumentu jest objęta wyłączeniem określonym w § 78 ust. 2 niniejszego Statutu wówczas udostępnia się jego pozostałą część lub sporządza się wyciąg z nie objętej wyłączeniem części dokumentu.

4.  Osobie korzystającej z dokumentów nie wolno:

a) wyjmować dokumentów z akt, teczek, zbiorów,

b) dokonywać na dokumentach oraz teczkach i okładkach zbiorów dokumentów poprawek, przeróbek, uzupełnień, znaków.

§  81.  Protokoły z sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji Rady oraz Zarządzenia Wójta Gminy są udostępniane po ich zatwierdzeniu i podpisaniu przez uprawniony organ.


1 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

3 § 4 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

4 § 4a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

5 § 9a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

6 § 11 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

7 § 11 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

8 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

9 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

10 § 18 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

11 § 18 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

12 § 18 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

13 § 18 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 6 lit. c uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

14 § 18 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

15 § 19 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

16 § 19 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

17 § 19 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

18 § 19 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

19 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

20  § 25 ust. 2:- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXII/134/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. (Zacho.05.19.323) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 2005 r.- zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

21 § 25 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 9 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

22 § 25 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 9 lit. b uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

23 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

24 § 33 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

25 § 34 zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

26 § 37 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

27 § 40 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 14 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

28 § 41 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

29 § 42 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

30 § 43 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 17 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

31 § 47 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

32 § 49 zmieniony przez § 1 pkt 19 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

33 § 57a dodany przez § 1 pkt 20 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

34 § 57b dodany przez § 1 pkt 20 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

35 § 57c dodany przez § 1 pkt 20 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

36 § 58 zmieniony przez § 1 pkt 21 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

37 § 59 zmieniony przez § 1 pkt 22 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

38 § 61 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 23 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

39 § 66a dodany przez § 1 pkt 24 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

40 § 67 zmieniony przez § 1 pkt 25 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

41 § 70 skreślony przez § 1 pkt 26 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

42 § 71 ust. 1 pkt 2 lit. a skreślona przez § 1 pkt 27 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

43 § 71 ust. 1 pkt 2 lit. c skreślona przez § 1 pkt 27 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

44 § 74 ust. 4:- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVII/168/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. (Zacho.05.77.1629) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 października 2005 r.- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr XII/86/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. (Zacho.08.21.393) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 8 marca 2008 r.- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXIV/210/2009 z dnia 24 września 2009 r. (Zacho.09.79.2077) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 grudnia 2009 r.

45 § 74 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr XII/86/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. (Zacho.08.21.393) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 8 marca 2008 r.

46 § 78 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 28 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

47 § 78 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 28 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

48 § 79 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 29 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

49 § 80 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 30 uchwały nr XXXIX/254/2018 z dnia 11 października 2018 r. (Zacho.2018.5163) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2018 r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.