Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
16°C

Nabór na kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Marianowo ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa stanowiska)

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
2. Określenie stanowiska: kierownik referatu ds. rozwoju lokalnego, inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
3. O wyżej wymienione stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1)      obywatelstwo polskie w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1989);
2)      wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.);
3)      minimum 5-letni staż pracy;
4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)      nieposzlakowana opinia;
7)      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego za zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

1)      znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy, w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.);
2)      znajomość aktualnych przepisów prawnych, warunkująca prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności:
a)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.),
b)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.),
c)     ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),
d)    ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.),
e)     ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwój (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.),
f)      ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.),
g)    ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.),
h)    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.),
- wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw;
3)      umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows (znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej itp.);
4)      komunikatywność;
5)      samodzielność i operatywność;
6)      sumienność, umiejętność pracy w zespole;
7)      terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
8)      umiejętność kierowania zespołem podległych pracowników;
9)      dyspozycyjność, kreatywność;
10)  doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego;
11)  wysoka kultura osobista;
12)  odpowiedzialność.

5.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)      kierowanie pracą referatu ds. rozwoju lokalnego, inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w szczególności:
a)     kontrola i nadzór nad prawidłową pracą referatu,
b)     czuwanie nad terminowością i zgodnym z prawem wykonywaniem zadań referatu,
c)     podpisywanie pism w zakresie ustalonym odpowiednimi upoważnieniami,
d)     reprezentowanie Gminy Marianowo, w ramach udzielonych upoważnień  i pełnomocnictw, w kontaktach z podmiotami i instytucjami współpracującymi z Gminą Marianowo w zakresie bieżących zadań realizowanych przez referat i innych zleconych przez Wójta Gminy Marianowo;

2)      realizacja inwestycji i remontów, w szczególności:
a)     pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, inwestycjami i remontami realizowanymi przez Gminę Marianowo,
b)     ustalanie programów i kierunków prowadzenia inwestycji i remontów oraz programów rozwoju infrastruktury technicznej w Gminie Marianowo,
c)     planowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych,
d)     dokonywanie analiz i badanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych,
e)     zapewnienie efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na inwestycje, modernizacje i remonty;

3)      realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:
a)     przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
b)     publikowanie ogłoszeń i wszelkich informacji wymaganych przepisami, dotyczących zamówień publicznych,
c)     sporządzanie planów zamówień publicznych i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
d)     przygotowywanie umów o prace projektowe, wykonawstwo, sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aktualizację wycen i dokumentacji;

4)      realizacja zadań w zakresie rozwoju lokalnego i strategii rozwoju Gminy Marianowo, w szczególności:
a)     inicjowanie i prowadzenie działań przygotowawczych, związanych z realizacją projektów na obszarze Gminy oraz ich realizacja,
b)     współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowywaniu projektów i aplikowaniu o środki zewnętrzne z zakresu zadań dotyczących tych jednostek i komórek organizacyjnych;

5)      realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w szczególności:
a)     przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych,
b)     opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów, w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań Gminy z funduszy zewnętrznych,
c)     koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych;
d)     uczestniczenie w pracach zespołu ds. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych w Urzędzie.

6.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)      wykonywanie czynności administracyjno - biurowych,
2)      praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Gminy Marianowo przy ul. Mieszka l 1 w Marianowie: budynek 2-piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na 2 piętrze,
3)      budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
4)      budynek nie posiada sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
5)      ciągi komunikacyjne w budynku są niedostosowane do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim,
6)      brak windy,
7)      praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,
8)      czas pracy: pełny wymiar - 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
9)      bezpośredni kontakt z klientami,
10)  wysiłek umysłowy,
11)  praca przy komputerze,
12)  obsługa urządzeń biurowych.

7.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marianowo: W miesiącu maju 2024 r., tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marianowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %: NIE.

8.     Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny;
2)      życiorys - curriculum vitae;
3)      kwestionariusz osobowy;
4)      kserokopie świadectw pracy;
5)      kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających posiadanie kwalifikacji, uprawnień i umiejętności pożądanych na określonym stanowisku pracy;
7)      oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
10)  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
12)  oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych i informacją o możliwości wycofania udzielonej zgody;
13)  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
14)  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marianowo lub pocztą na adres Urzędu Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 15:15 włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Marianowo po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w drodze naboru zostają dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które brały udział w procesie rekrutacji stanowią załączniki do protokołu z przeprowadzonego naboru i przechowywane są przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo.

Marianowo, dnia 25 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Mateusz Ruciński

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.